Hyundai i40: Zmiana trybu RadIO

Hyundai i40 –> Cechy samochodu Hyundai –> System audio –> Zmiana trybu RadIO

Zmiana trybu RadIO


Nacisnąć przycisk  , aby
zmieniać tryb w kolejności fM1 ➟ fM2 ➟ AM.

Naciskać przycisk  lub
,
aby zmieniać tryb w kolejności fM1 ➟ fM2 and AM.

Regulacja głośności

obracać pokrętło voL w lewo/prawo,
aby wyregulować głośność.

SEEK (wyszukiwanie)

Naciskać przycisk


Preset SEEK (wyszukiwanie wcześniej ustawionych częstotliwości)

Nacisnąć przycisk 1- 6

ScaN

Naciskać przycisk


Wyszukiwanie ręczne

obracać pokrętło
TUNE w lewo/prawo, aby zmieniać częstotliwość.

mENu

Przyciskowi
odpowiadają funkcje automatycznego zapisywania i informacji.

aST (automatyczne zapisywanie stacji)

Naciskać przycisk
 
Ustawić [1 AST] za pomocą pokrętła
TUNE lub przycisku  
.


Wybrać AST (automatyczne zapisywanie stacji), aby przypisać częstotliwości o najlepszym odbiorze do przycisków 1  - 6 . Jeżeli nie są odbierane żadne częstotliwości, odtwarzana jest ostatnio odbierana stacja.

POdSTaWOWy SPOSóB uŻycIa: audio cd / mP3 cd / uSB / iPod / my music

Naciskać przycisk
aby zmieniać tryb w kolejności CD➟USB(iPod)➟AUX ➟My Music➟BT Audio.

Na ekranie wyświetlana jest nazwa folderu/ pliku.

POdSTaWOWy SPOSóB uŻycIa: audio cd / mP3 cd / uSB / iPod / my music


POdSTaWOWy SPOSóB uŻycIa: audio cd / mP3 cd / uSB / iPod / my music


Po włożeniu płyty CD jest ona automatycznie odtwarzana.

Po podłączeniu pamięci USB automatycznie odtwarzana jest zapisana na niej muzyka.

Repeat (Funkcja powtarzania)

Podczas odtwarzania utworu (pliku) przycisk 
(RPT) Tryb CD, MP3 CD, USB, iPod, My Music: RPT na ekranie

Tryb MP3 CD, USB: fLD.RPT na ekranie

Nacisnąć ponownie przycisk  
, aby wyłączyć powtarzanie.

Random (Odtwarzanie losowe)

Random (Odtwarzanie losowe)

Podczas odtwarzania utworu (pliku) przycisk (RDM)


Tryb Audio CD, My Music: RDM na ekranie

Tryb MP3 CD, USB: fLD.RDM na ekranie

Tryb iPod: RDM na ekranie

Nacisnąć ponownie przycisk
, aby wyłączyć powtarzanie.

Zmiana utworu/pliku

Podczas odtwarzania utworu (pliku) przycisk


Ponowne naciśnięcie przycisku
w ciągu 1 sekundy powoduje odtwarzanie poprzedniego utworu.

Podczas odtwarzania utworu (pliku) przycisk


Skanowanie utworów (model z RdS)

Podczas odtwarzania utworu (pliku) przycisk


Ponownie naciśnięcie i przytrzymanie przycisku  
wyłącza funkcję.

Skanowanie stacji

Podczas odtwarzania utworu (pliku) przycisk


Naciskać ponownie przycisk
, aby wyłączyć funkcję.

funkcja skanowania nie jest dostępna w trybie iPod.

Wyszukiwanie folderu: Tryb mP3 cd, uSB

Podczas odtwarzania pliku nacisnąć przycisk
(następny folder)

Podczas odtwarzania pliku przycisk 
(poprzedni folder)

Wybranie folderu przez naciśnięcie pokrętła  
TUNE powoduje odtworzenie pierwszego pliku z wybranego folderu.

W trybie iPod przejście do nadrzędnego folderu.

Wyszukiwanie utworów (plików)

mENu : Płyta cd audio

Nacisnąć przycisk trybu CD MP3
, aby ustawić funkcje powtarzania, kolejności losowej, informacji.


Repeat (Funkcja powtarzania)

Nacisnąć przycisk
Ustawić [ 1 RPT] tza pomocą pokrętła  
TUNE lub przycisku
, aby powtarzać bieżący utwór.

Nacisnąć ponownie RPT, aby wyłączyć funkcję.

Random (Odtwarzanie losowe)

Nacisnąć przycisk  
Ustawić [ 2 RDM]za pomocą pokrętła 
TUNE lub przycisku
, aby odtwarzać w kolejności losowej utwory z bieżącego folderu.

Nacisnąć ponownie RDM, aby wyłączyć funkcję.

Informacja

Nacisnąć przycisk 
Ustawić [3 Info] za pomocą pokrętła 
TUNE lub przycisku3  lub, aby wyświetlić informacje o bieżącym utworze.

Nacisnąć ponownie przycisk  
, aby wyłączyć wyświetlanie informacji.

mENu : mP3 cd / uSB

Nacisnąć przycisk trybu CD MP3
, aby ustawić funkcje powtarzania, kolejności losowej w folderze, powtarzania folderu, kolejności losowej wszystkich utworów, informacji i kopiowania.


Repeat (Funkcja powtarzania)

Nacisnąć przycisk 
Ustawić [ 1 RPT] za pomocą pokrętła 
TUNE lub przycisku
], aby powtarzać bieżący utwór.

Nacisnąć ponownie RPT, aby wyłączyć funkcję.

Kolejność losowa w folderze

Nacisnąć przycisk
Ustawić [2 f.RDM] za pomocą pokrętła
TUNE lub przycisku  
], aby odtwarzać w kolejności losowej utwory z bieżącego folderu.

h Nacisnąć ponownie f.RDM, aby wyłączyć funkcję.

Powtarzanie w folderze

Nacisnąć przycisk  
Ustawić [3 f.RPT] za pomocą pokrętła 
TUNE lub przycisku 3 ], aby powtarzać utwory z bieżącego folderu

Nacisnąć ponownie f.RPT, aby wyłączyć funkcję

Wszystkie losowo

Nacisnąć przycisk 
Ustawić [4 A.RDM] za pomocą pokrętła
TUNE lub przycisku 4 , aby odtwarzać w kolejności losowej wszystkie utwory z płyty CD.

Nacisnąć ponownie A.RDM, aby wyłączyć funkcję.

Informacja

Nacisnąć przycisk 
Ustawić [ Info] za pomocą pokrętła  
TUNE lub przycisku 5 , aby wyświetlić informacje o bieżącym utworze.

Nacisnąć ponownie przycisk 
, aby wyłączyć wyświetlanie informacji.

Kopiowanie

Nacisnąć przycisk
Ustawić [6 Copy] za pomocą pokrętła 
TUNE lub przycisku 6 .

Ta funkcja używana jest do kopiowania utworu do trybu My Music. Skopiowaną muzykę można odtwarzać w trybie My Music.

mENu : iPod

W trybie iPod nacisnąć przycisk
, aby stawić funkcje powtarzania, kolejności losowej albumów, kolejności losowej wszystkich utworów i informacji.


Repeat (Funkcja powtarzania)

Nacisnąć przycisk
Ustawić [ 1 RPT] za pomocą pokrętła
TUNE lub przycisku 
, aby powtarzać bieżący utwór

Nacisnąć ponownie RPT, aby wyłączyć funkcję

Random (Odtwarzanie losowe)

Nacisnąć przycisk
Ustawić [2 RDM] za pomocą pokrętła
TUNE lub przycisku 
.

odtwarzanie w kolejności losowej albumów z bieżącej kategorii.

Nacisnąć ponownie Alb.RDM, aby wyłączyć funkcję

Informacja

Nacisnąć przycisk
Ustawić [3 Info] za pomocą pokrętła
TUNE lub przycisku 3 .

Służy do wyświetlenia informacji dotyczących aktualnie odtwarzanego utworu.

Naciskać przycisk  
, aby wyłączyć wyświetlanie informacji.

Search

Naciskać przycisk
Ustawić [4 Search] za pomocą pokrętła
TUNE lub przycisku4 .

Wyświetla listę kategorii iPod.

Jeśli podczas wyszukiwania kategorii iPod zostanie naciśnięty przycisk
, to nastąpi przejście do kategorii nadrzędnej.

mENu : Tryb my music (opcja)

W trybie My Music nacisnąć przycisk
, aby ustawić funkcje powtarzania, kolejności losowej, informacji, usuwania, usuwania wszystkiego i wyboru usuwania


Repeat (Funkcja powtarzania)

Nacisnąć przycisk
Ustawić [1 RPT] za pomocą pokrętła 
TUNE lub przycisku  
.

Powtarzanie aktualnie odtwarzanego utworu.

Nacisnąć ponownie RPT, aby wyłączyć funkcję.

Random (Odtwarzanie losowe)

Nacisnąć przycisk
Ustawić [ 2 RDM] za pomocą pokrętła  
TUNE lub przycisku  
.

odtwarzanie wszystkich utworów w kolejności losowej.

Nacisnąć ponownie RDM, aby wyłączyć funkcję.

Informacja

Nacisnąć przycisk
Ustawić [ 3 Info] za pomocą pokrętła  
TUNE lub przycisku  3 .

Służy do wyświetlenia informacji dotyczących aktualnie odtwarzanego utworu.

Nacisnąć ponownie przycisk  
, aby wyłączyć wyświetlanie informacji.

delete

Nacisnąć przycisk  
Ustawić [ 4 Delete] za pomocą pokrętła 
TUNE lub przycisku 4 .

Usunięcie aktualnie odtwarzanego pliku


Naciśnięcie przycisku usuwania na ekranie odtwarzania powoduje usunięcie aktualnie odtwarzanego pliku.

Usuwanie pliku z listy

  1. Wybrać plik do usunięcia za pomocą pokrętła  
    TUNE.
  2. Nacisnąć przycisk  
    i wybrać menu usuwania, aby usunąć wybrany plik.

delete all (usuwanie wszystkiego)

Nacisnąć przycisk
Ustawić [5 Del.All] za pomocą pokrętła 
TUNE lub przycisku 5 .

Usuwanie wszystkich utworów z trybu My Music.

delete Selection (Wybór usuwania)

Nacisnąć przycisk  
Ustawić [6 Del.Sel] za pomocą pokrętła
TUNE lub przycisku 6 


Wybieranie i usuwanie utworów z trybu My Music.

  1. Wybrać z listy utwory do usunięcia.
  2. Po dokonaniu wyboru nacisnąć przycisk i wybrać MENU menu usuwania.

uWaGa - KORZySTaNIE Z FuNKcJI my music

auX

Tryb AUX używany jest do odtwarzania muzyki z nośnika zewnętrznego podłączonego do złącza AUX.

Tryb AUX uruchamiany jest automatycznie po podłączeniu do złącza AUX urządzenia zewnętrznego.

Jeżeli urządzenie zewnętrzne jest podłączone, tryb AUX można włączyć również przez naciśnięcie przycisku  
.


uWaGa - KORZySTaNIE Z TRyBu auX

Dokładnie wprowadzić kabel AUX do złącza AUX.

Radio (model z RdS)

Zmiana trybu RadIO Naciskać przycisk , aby zmieniać tryb w kolejności fM1 ➟ fM2 ➟ fMA ➟ AM ➟ AMA. Nacisnąć przycis ...

Technologia bezprzewodowa Bluetooth audIO (opcja)

czym jest technologia bezprzewodowa Bluetooth? Bluetooth jest bezprzewodową technologią umożliwiającą łączenie wielu urządzeń znajd ...

Zobacz tez:

Rozładowany akumulator
Uruchamianie silnika przy pomocy akumulatora zewnętrznego Uruchamianie silnika przy pomocy akumulatora zewnętrznego, zagraża bezpieczeństwu, jeśli jest wykonywane nieprawidłowo. Dlatego stosuj się ściśle do poniższej procedury. Jeśli nie jesteś pewien, czy zdołasz samodzielnie ur ...

Tryb pracy automatycznej AUTO
Ustawienia zapewniające optymalny komfort:  Nacisnąć przycisk AUTO, aby włączyć automatyczne sterowanie rozdziałem powietrza i prędkością dmuchawy. Włączenie jest sygnalizowane zapaleniem diody kontrolnej w przycisku ...

Categorie