Mazda 6: Elementy sterowania

Włącznik AUTO

Naciśnięcie włącznika AUTO powoduje automatyczną kontrolę następujących parametrów, odpowiednio do ustawionej temperatury:

UWAGA Dioda sygnalizacyjna włącznika AUTO
 •  Świecąca się dioda sygnalizuje pracę w trybie AUTO (automatyczne działanie klimatyzacji).
 •  Jeśli którykolwiek z poniższych włączników zostanie użyty podczas działania w trybie automatycznym, wówczas dioda sygnalizacyjna włącznika AUTO wyłączy się.
 •  Przełącznik wyboru rozdziału powietrza
 •  Przełączniki sterowania prędkością wentylatora
 •  Włącznik ogrzewania przedniej szyby

Funkcje pozostałych przycisków będą w dalszym ciągu sterowane automatycznie

Przycisk OFF

Naciśnięcie przycisku OFF powoduje wyłączenie klimatyzacji.

Pokrętło regulacji temperatury

Tym pokrętłem reguluje się temperaturę.

Obróć pokrętło w prawo, aby uzyskać cieplejsze powietrze i w lewo, aby uzyskać chłodniejsze powietrze.

UWAGA
 •  System klimatyzacji przechodzi do indywidualnego trybu działania (Dioda sygnalizacyjna włącznika DUAL włączona) po obróceniu pokrętła regulacji temperatury po stronie pasażera nawet wówczas, kiedy włącznik DUAL jest wyłączony, co umożliwia indywidualne sterowanie temperaturą po stronie kierowcy i po stronie pasażera.
 •  Jednostki temperatury dla wyświetlacza ustawienia temperatury można zmienić wraz z jednostkami temperatury dla wyświetlacza temperatury zewnętrznej. Patrz "Wyświetlacz temperatury zewnętrznej" na.

Przełączniki sterowania prędkością wentylatora

Wentylator może obracać się z siedmioma prędkościami. Wybrana prędkość zostanie wyświetlona.

Przełącznik wyboru rozdziału powietrza

Można wybrać żądany kierunek wylotu powietrza (strona 5-4).

UWAGA
 •  Przy ustawieniu pokrętła w pozycji i pokrętła temperatury
  w zakresie wartości średnich ogrzane powietrze jest kierowane na nogi, a powietrze o odpowiednio niższej temperaturze na tułów i twarz poprzez wyloty w desce rozdzielczej: centralne, lewy i prawy.
 •  Aby ustawić nawiew powietrza na , naciśnij włącznik
  ogrzewania przedniej szyby.
 •  W pozycji
  automatycznie włączany jest nawiew powietrza z zewnątrz.

Włącznik klimatyzacji A/C

Naciśnięcie włącznika klimatyzacji A/C, podczas gdy przycisk AUTO jest włączony, spowoduje wyłączenie klimatyzacji (funkcje chłodzenia/ osuszania powietrza).

Klimatyzację można włączyć i wyłączyć naciskając przycisk A/C, kiedy przełącznik regulacji prędkości wentylatora jest włączony.

Zmiana w przedstawionym poniżej porządku ma miejsce za każdym razem, kiedy naciska się na przycisk A/C.

A/CA/C ECOStop

UWAGA
 •  Klimatyzacja działa, kiedy przycisk A/C zostanie włączony, nawet przy pokrętle regulacji prędkości wentylatora znajdującym się w pozycji OFF.
 •  Funkcja A/C ECO została zaprojektowana dla uzyskania oszczędności podczas korzystania z układu klimatyzacji. "A/C ECO" będzie wyświetlone, kiedy układ klimatyzacji osiągnie optymalne ustawienie.
 •  Klimatyzacja może nie działać, gdy temperatura zewnętrzna spada poniżej 0 C.

Włącznik trybu obiegu powietrza

Można nim włączyć dopływ powietrza z zewnątrz lub recyrkulację powietrza wewnątrz kabiny pasażerskiej. Naciśnij przycisk, aby wybrać dopływ powietrza z zewnątrz/recyrkulację powietrza.

Recyrkulacja powietrza ( )


Wlot powietrza z zewnątrz jest zamknięty.

Korzystaj z recyrkulacji podczas jazdy przez tunele, w korkach (przy dużym natężeniu spalin) lub gdy konieczne jest szybkie schłodzenie kabiny.

Dopływ powietrza z zewnątrz (
)

Powietrze zewnętrzne może napływać do wnętrza nadwozia. Korzystaj z tego trybu do wentylacji i do odparowania szyb.

OSTRZEŻENIE Nie korzystaj z ustawienia przy
niskich temperaturach i podczas deszczu:
Korzystanie z ustawienia
przy niskich temperaturach i podczas deszczu zagraża bezpieczeństwu, ponieważ powoduje zaparowanie szyb. Ograniczenie widoczności może doprowadzić do poważnego wypadku.

Przycisk DUAL

Użyj włącznika DUAL, aby przechodzić pomiędzy indywidualnym trybem działania (osobno dla kierowcy i dla pasażera) a trybem połączonym (jednoczesnym).

Indywidualny tryb działania (dioda włączona)

Temperatura może być regulowana indywidualnie dla kierowcy i dla pasażera.

Połączony tryb działania (dioda wyłączona)

Temperatura jest ustawiana jednocześnie zarówno dla kierowcy jak i dla pasażera.

Włącznik ogrzewania przedniej szyby

Naciśnij przycisk, aby odmrozić szybę przednią i szyby przednich drzwi.

Patrz rozdział "Odszranianie i odparowywanie szyby przedniej" na.

Włącznik ogrzewania szyby tylnej

Naciśnij włącznik ogrzewania szyby tylnej, aby odszronić szybę tylną.

Patrz "Ogrzewanie tylnej szyby" na.

Klimatyzacja automatyczna

Informacja o działaniu układu klimatyzacji jest pokazywana na wyświetlaczu informacyjnym. ...

Obsługa klimatyzacji automatycznej

Naciśnij włącznik AUTO. Wybór rozdziału powietrza, poboru powietrza i prędkości wentylatora będzie kontrolowany automatycznie.  Ustaw żądaną temperaturę ...

Zobacz tez:

Warunki, w których elektryczne otwieranie bagażnika nie działa
Bagażnik nie zostanie automatycznie otwarty ani zamknięty, jeśli pojazd porusza się z prędkością większą niż 3 km/h. OSTRZEŻENIE Jazda z otwartym bagażnikiem z prędkością większą niż 3 km/h powoduje emisj ...

Z automatyczną klimatyzacją dwustrefową i czterostrefową
Program automatyczny - widoczność Wybrać ten program, aby osuszyć albo odszronić przednią szybę oraz szyby boczne. System steruje automatycznie klimatyzacją, wydatkiem powietrza i dopływem powietrza oraz rozprowadza nawiew w sposób optymalny ...

Categorie