Hyundai i40: Konfiguracja

Tryb uruchamiania

Aby wyświetlić ekran ustawień nacisnąć przycisk 
.

Tryb uruchamiania


Tryb umoźliwia ustawienie opcji związanych z wyświetlaczem [display], dźwiêkiem [sound], czasem [clock/day]. Telefonem [phone] oraz ustawieniami systemowymi [system].

Ustawienia wyświetlacza

Regulacja jasności

Nacisnąć przycisk
wybrać [display]
wybrać [brightness]

Regulacja jasności


Aby dostosować poziom jasności wyświetlacza, lub ustawić tryby jasności automatic (automatyczny), day (tryb dzienny), night (tryb nocny) naleźy uźyć przycisków
.

Aby powrócić do ustawieñ domyślnych naleźy nacisnąć przycisk
.

1) Automatic: automatyczne dostosowanie jasności ekranu

2) Day: Jasność stale ustawiona na najwyższy poziom

3) Night : jasność stale ustawiona na najniźszy poziom

Tryb menu kontekstowego

Nacisnąć przycisk
wybrać [display]
wybrać [pop-up mode]

Tryb menu kontekstowego


Opcja włącza wyświetlanie menu kontekstowego po uruchomieniu trybów obsługi multimediów.

Jeźeli opcja jest włączona po wciśniêciu przycisku lub , wyświetlone zostanie menu kontekstowe trybu.

Uwaga

Menu kontekstowe trybu jest wyświetlane tylko, jeźeli uźywane są co najmniej dwa źródła.

Przewijanie tekstu

Nacisnąć przycisk Wybrać
[Display] Wybrać [Scroll text]


Przewijanie tekstu


funkcja służy do przewijania wyświetlonego tekstu, jeżeli jest on zbyt długi, by zmieścił się na ekranie.

Włączona, oznacza, że tekst będzie przewijany w sposób ciągły. Wyłączona, oznacza, że tekst zostanie przewinięty tylko jeden raz.

Wyświetlanie informacji MP3

Nacisnąć przycisk Wybrać
[Display] Wybrać [Song Info]


Wyświetlanie informacji MP3


funkcja służy do ustawiania informacji wyświetlanych w trybach USB i MP3 CD.

1) folder file: Wyświetlana jest nazwa folderu i nazwa pliku

2) Album Artist Song: Wyświetlana jest nazwa albumu, nazwa wykonawcy i tytuł utworu

Ustawienia dźwięku

Nacisnąć przycisk  Wybrać
[Sound] Wybrać [Audio Setting]


Ustawienia dźwięku


Aby dostosować wyrównoważenie dźwięku przód /tył i prawo / lewo należy użyć przycisków .


Aby dostosować brzmienie tonów niskich, średnich i wysokich należy użyć przycisków .


Aby powrócić do ustawień domyślnych należy nacisnąć przycisk .

SDVC (dostosowanie głośności do prędkości jazdy)

Nacisnąć przycisk Wybrać
[Sound] Wybrać [Speed Dependent
vol.]

SDVC (dostosowanie głośności do prędkości jazdy)


Poziom głośności odtwarzania jest dostosowywany automatycznie, w zależności od prędkości pojazdu. funkcję SDvC można włączyć lub wyłączyć.

Ustawienia rozpoznawania głosu

Nacisnąć przycisk  Wybrać
[Sound] Wybrać [volume Dialogue]


Ustawienia rozpoznawania głosu


Aby dostosować głośność funkcji rozpoznawania głosu należy użyć przycisków .


Dźwięk ekranu dotykowego

Nacisnąć przycisk Wybrać
[Sound] Wybrać [Touch Screen Beep]


Dźwięk ekranu dotykowego


funkcja służy do włączania/wyłączania dźwięku ekranu dotykowego.

ustawienia zegara i daty

Ustawienia zegara

Nacisnąć przycisk Wybrać
[Clock/ Day] Wybrać [Clock
Settings] Aby ustawić godzinę i minuty oraz ustawienia AM/PM, należy użyć przycisków .


Ustawienia zegara


uWaGa

Nacisnąć i przytrzymać przycisk
(dłużej niż 0,8 sekundy), aby wyświetlić ekran Clock/Day.

Ustawienia kalendarza

Nacisnąć przycisk Wybrać
[Clock/ Day] Wybrać [Day Settings]


Ustawienia kalendarza


Aby ustawić dzień, miesiąc i rok, należy użyć przycisków .


Format czasu

Nacisnąć przycisk Wybrać
[Clock/ Day] Wybrać [Time flubmat]


Format czasu


funkcja służy do zmiany formatu czasu pomiędzy 12- a 24-godzinnym.

Wyświetlanie zegara

Nacisnąć przycisk Wybrać
[Clock/ Day] Wybrać [Clock Display
(Power off)]

Wyświetlanie zegara


funkcja służy do wyświetlania zegara przy wyłączonym systemie audio.

Automatyczny czas RDS

Nacisnąć przycisk Wybrać
[Clock/ Day] Wybrać [Automatic RDS
Time]

Automatyczny czas R


Ta opcja używana jest do automatycznego ustawiania czasu za pomocą funkcji RDS.

ustawienia technologii bezprzewodowej Bluetooth

Rejestrowanie nowego urządzenia

Nacisnąć przycisk Wybrać
[Phone] Wybrać [Pair Phone]


Rejestrowanie nowego urządzenia


Urządzenia Bluetooth muszą być zarejestrowane (sparowane) do współpracy z systemem audio.

Więcej informacji można znaleźć w części "Rejestrowanie za pomocą ustawień telefonu" w rozdziale "Technologia bezprzewodowa Bluetooth".

Przeglądanie listy zarejestrowanych telefonów

Przeglądanie listy zarejestrowanych telefonów


Nacisnąć przycisk  Wybrać
[Phone] Wybrać [Paired Phone List]


funkcja służy do przeglądania listy telefonów komórkowych, które zostały zarejestrowane w systemie. Po wybraniu zarejestrowanego telefonu otwarte zostanie menu ustawień.

Więcej informacji można znaleźć w części "Podłączanie urządzeń Bluetooth" w rozdziale "Technologia bezprzewodowa Bluetooth".

1) : Przejście do poprzedniego
ekranu.

2) Connect/Disconnect Phone (Podłącz / rozłącz telefon): Podłączenie /rozłączenie wybranego telefonu.

3) Delete (Usuń): Usunięcie wybranego telefonu.

4) Change Priority (Zmiana priorytetu:) Ustawienie najwyższego priorytetu dla wybranego telefonu.

uWaGa PRZEd POBRa- NIEm KSIĄŻKI TElEFONIcZNEJ

Pobieranie książki telefonicznej

Nacisnąć przycisk Wybrać
[Phone] Wybrać [Phone book
Download]

Pobieranie książki telefonicznej


Rozpocznie się pobieranie książki telefonicznej i wyświetlona zostanie informacja na temat postępu pobierania.

uWaGa

Automatyczne pobieranie

Nacisnąć przycisk Wybrać
[Phone] Wybrać [Auto Download]


Automatyczne pobieranie


funkcja służy do automatycznego pobierania wpisów książki telefonicznej po podłączeniu telefonu Bluetooth.

uWaGa

Strumieniowanie audio

Nacisnąć przycisk Wybrać
[Phone] Wybrać [Audio Streaming]


Strumieniowanie audio


Jeżeli strumieniowanie audio jest włączone, możliwe jest odtwarzanie muzyki zapisanej w urządzeniu Bluetooth za pomocą samochodowego systemu audio.

Głośność rozmowy

Nacisnąć przycisk Wybrać
[Phone] Wybrać [outgoing volume]


Głośność rozmowy


Aby dostosować głośność wychodzącą należy użyć przycisków .


Wyłączanie systemu Bluetooth

Nacisnąć przycisk  Wybrać
[Phone] Wybrać [Bluetooth System
off] Po wyłączeniu technologii bezprzewodowej Bluetooth żadna związana z nią funkcja nie będzie obsługiwana przez system audio.

Wyłączanie systemu Bluetooth


uWaGa

Aby ponownie włączyć technologię Bluetooth, należy użyć opcji
[Phone] ] i wybrać "Yes".

OSTROŻNIE

Technologia bezprzewodowego strumieniowania audio Bluetooth może nie być obsługiwana w niektórych urządzeniach Bluetooth.

ustawienia systemowe

Informacje dotyczące pamięci

Nacisnąć przycisk Wybrać
[System] Wybrać [Memory
Information]

Informacje dotyczące pamięci


funkcja wyświetla informacje na temat pamięci systemowej.

1) Using: Wyświetlenie wykorzystanej pamięci

2) Capacity: Wyświetlenie objętości całej pamięci

Ustawienia trybu rozpoznawania głosu (opcja)

Nacisnąć przycisk Wybrać
[System] Wybrać [voice Recognition
System]

Ustawienia trybu rozpoznawania głosu (opcja)


funkcja służy do ustawienia trybu poleceń głosowych pomiędzy trybami Normal i Expert.

1) Normal: Dostępne są szczegółowe komunikaty

2) Expert: Część komunikatów jest pomijana.

uWaGa

Rozpoznawanie głosu zależy od systemu audio.

Język

Nacisnąć przycisk Wybrać
[System] Wybrać [Language]


Język


Po zmianie języka system zostanie uruchomiony ponownie, aby zastosować zmianę.

Wyłączenie funkcji poleceñ głosowych

Podczas korzystania z funkcji poleceń głosowych należy nacisnąć i przytrzymać (dłużej niż 0,8 sekundy) przycisk Press and hold t ...

Kamera cofania (opcja)

System umożliwia wyświetlenie widoku z tylnej kamery, co umożliwia obserwowanie sytuacji za pojazdem i bezpieczne wykonywanie manewrów. Widok z kam ...

Zobacz tez:

Filtr paliwa (wkład)
Niedrożny filtr może ograniczyć prędkość pojazdu, doprowadzić do uszkodzenia układu kontroli emisji spalin i być przyczyną wielu problemów, np. trudnego rozruchu silnika. Jeżeli w zbiorniku paliwa nagromadzi się nadmierna ilo ...

Przeciwblokujący układ hamulcowy (ABS)
OSTRZEŻENIE Układ ABS (lub ESC) nie zapobiega wypadkom spowodowanym nieprawidłowymi i niebezpiecznymi manewrami. Mimo że przy nagłym hamowaniu sterowność samochodu jest większa, należy zawsze utrzymywać bezpieczną odległoś ...

Categorie