Hyundai i40: Konfiguracja

Tryb uruchamiania

Aby wyświetlić ekran ustawień nacisnąć przycisk 
.

Tryb uruchamiania


Tryb umoźliwia ustawienie opcji związanych z wyświetlaczem [display], dźwiêkiem [sound], czasem [clock/day]. Telefonem [phone] oraz ustawieniami systemowymi [system].

Ustawienia wyświetlacza

Regulacja jasności

Nacisnąć przycisk
wybrać [display]
wybrać [brightness]

Regulacja jasności


Aby dostosować poziom jasności wyświetlacza, lub ustawić tryby jasności automatic (automatyczny), day (tryb dzienny), night (tryb nocny) naleźy uźyć przycisków
.

Aby powrócić do ustawieñ domyślnych naleźy nacisnąć przycisk
.

1) Automatic: automatyczne dostosowanie jasności ekranu

2) Day: Jasność stale ustawiona na najwyższy poziom

3) Night : jasność stale ustawiona na najniźszy poziom

Tryb menu kontekstowego

Nacisnąć przycisk
wybrać [display]
wybrać [pop-up mode]

Tryb menu kontekstowego


Opcja włącza wyświetlanie menu kontekstowego po uruchomieniu trybów obsługi multimediów.

Jeźeli opcja jest włączona po wciśniêciu przycisku lub , wyświetlone zostanie menu kontekstowe trybu.

Uwaga

Menu kontekstowe trybu jest wyświetlane tylko, jeźeli uźywane są co najmniej dwa źródła.

Przewijanie tekstu

Nacisnąć przycisk Wybrać
[Display] Wybrać [Scroll text]


Przewijanie tekstu


funkcja służy do przewijania wyświetlonego tekstu, jeżeli jest on zbyt długi, by zmieścił się na ekranie.

Włączona, oznacza, że tekst będzie przewijany w sposób ciągły. Wyłączona, oznacza, że tekst zostanie przewinięty tylko jeden raz.

Wyświetlanie informacji MP3

Nacisnąć przycisk Wybrać
[Display] Wybrać [Song Info]


Wyświetlanie informacji MP3


funkcja służy do ustawiania informacji wyświetlanych w trybach USB i MP3 CD.

1) folder file: Wyświetlana jest nazwa folderu i nazwa pliku

2) Album Artist Song: Wyświetlana jest nazwa albumu, nazwa wykonawcy i tytuł utworu

Ustawienia dźwięku

Nacisnąć przycisk  Wybrać
[Sound] Wybrać [Audio Setting]


Ustawienia dźwięku


Aby dostosować wyrównoważenie dźwięku przód /tył i prawo / lewo należy użyć przycisków .


Aby dostosować brzmienie tonów niskich, średnich i wysokich należy użyć przycisków .


Aby powrócić do ustawień domyślnych należy nacisnąć przycisk .

SDVC (dostosowanie głośności do prędkości jazdy)

Nacisnąć przycisk Wybrać
[Sound] Wybrać [Speed Dependent
vol.]

SDVC (dostosowanie głośności do prędkości jazdy)


Poziom głośności odtwarzania jest dostosowywany automatycznie, w zależności od prędkości pojazdu. funkcję SDvC można włączyć lub wyłączyć.

Ustawienia rozpoznawania głosu

Nacisnąć przycisk  Wybrać
[Sound] Wybrać [volume Dialogue]


Ustawienia rozpoznawania głosu


Aby dostosować głośność funkcji rozpoznawania głosu należy użyć przycisków .


Dźwięk ekranu dotykowego

Nacisnąć przycisk Wybrać
[Sound] Wybrać [Touch Screen Beep]


Dźwięk ekranu dotykowego


funkcja służy do włączania/wyłączania dźwięku ekranu dotykowego.

ustawienia zegara i daty

Ustawienia zegara

Nacisnąć przycisk Wybrać
[Clock/ Day] Wybrać [Clock
Settings] Aby ustawić godzinę i minuty oraz ustawienia AM/PM, należy użyć przycisków .


Ustawienia zegara


uWaGa

Nacisnąć i przytrzymać przycisk
(dłużej niż 0,8 sekundy), aby wyświetlić ekran Clock/Day.

Ustawienia kalendarza

Nacisnąć przycisk Wybrać
[Clock/ Day] Wybrać [Day Settings]


Ustawienia kalendarza


Aby ustawić dzień, miesiąc i rok, należy użyć przycisków .


Format czasu

Nacisnąć przycisk Wybrać
[Clock/ Day] Wybrać [Time flubmat]


Format czasu


funkcja służy do zmiany formatu czasu pomiędzy 12- a 24-godzinnym.

Wyświetlanie zegara

Nacisnąć przycisk Wybrać
[Clock/ Day] Wybrać [Clock Display
(Power off)]

Wyświetlanie zegara


funkcja służy do wyświetlania zegara przy wyłączonym systemie audio.

Automatyczny czas RDS

Nacisnąć przycisk Wybrać
[Clock/ Day] Wybrać [Automatic RDS
Time]

Automatyczny czas R


Ta opcja używana jest do automatycznego ustawiania czasu za pomocą funkcji RDS.

ustawienia technologii bezprzewodowej Bluetooth

Rejestrowanie nowego urządzenia

Nacisnąć przycisk Wybrać
[Phone] Wybrać [Pair Phone]


Rejestrowanie nowego urządzenia


Urządzenia Bluetooth muszą być zarejestrowane (sparowane) do współpracy z systemem audio.

Więcej informacji można znaleźć w części "Rejestrowanie za pomocą ustawień telefonu" w rozdziale "Technologia bezprzewodowa Bluetooth".

Przeglądanie listy zarejestrowanych telefonów

Przeglądanie listy zarejestrowanych telefonów


Nacisnąć przycisk  Wybrać
[Phone] Wybrać [Paired Phone List]


funkcja służy do przeglądania listy telefonów komórkowych, które zostały zarejestrowane w systemie. Po wybraniu zarejestrowanego telefonu otwarte zostanie menu ustawień.

Więcej informacji można znaleźć w części "Podłączanie urządzeń Bluetooth" w rozdziale "Technologia bezprzewodowa Bluetooth".

1) : Przejście do poprzedniego
ekranu.

2) Connect/Disconnect Phone (Podłącz / rozłącz telefon): Podłączenie /rozłączenie wybranego telefonu.

3) Delete (Usuń): Usunięcie wybranego telefonu.

4) Change Priority (Zmiana priorytetu:) Ustawienie najwyższego priorytetu dla wybranego telefonu.

uWaGa PRZEd POBRa- NIEm KSIĄŻKI TElEFONIcZNEJ

Pobieranie książki telefonicznej

Nacisnąć przycisk Wybrać
[Phone] Wybrać [Phone book
Download]

Pobieranie książki telefonicznej


Rozpocznie się pobieranie książki telefonicznej i wyświetlona zostanie informacja na temat postępu pobierania.

uWaGa

Automatyczne pobieranie

Nacisnąć przycisk Wybrać
[Phone] Wybrać [Auto Download]


Automatyczne pobieranie


funkcja służy do automatycznego pobierania wpisów książki telefonicznej po podłączeniu telefonu Bluetooth.

uWaGa

Strumieniowanie audio

Nacisnąć przycisk Wybrać
[Phone] Wybrać [Audio Streaming]


Strumieniowanie audio


Jeżeli strumieniowanie audio jest włączone, możliwe jest odtwarzanie muzyki zapisanej w urządzeniu Bluetooth za pomocą samochodowego systemu audio.

Głośność rozmowy

Nacisnąć przycisk Wybrać
[Phone] Wybrać [outgoing volume]


Głośność rozmowy


Aby dostosować głośność wychodzącą należy użyć przycisków .


Wyłączanie systemu Bluetooth

Nacisnąć przycisk  Wybrać
[Phone] Wybrać [Bluetooth System
off] Po wyłączeniu technologii bezprzewodowej Bluetooth żadna związana z nią funkcja nie będzie obsługiwana przez system audio.

Wyłączanie systemu Bluetooth


uWaGa

Aby ponownie włączyć technologię Bluetooth, należy użyć opcji
[Phone] ] i wybrać "Yes".

OSTROŻNIE

Technologia bezprzewodowego strumieniowania audio Bluetooth może nie być obsługiwana w niektórych urządzeniach Bluetooth.

ustawienia systemowe

Informacje dotyczące pamięci

Nacisnąć przycisk Wybrać
[System] Wybrać [Memory
Information]

Informacje dotyczące pamięci


funkcja wyświetla informacje na temat pamięci systemowej.

1) Using: Wyświetlenie wykorzystanej pamięci

2) Capacity: Wyświetlenie objętości całej pamięci

Ustawienia trybu rozpoznawania głosu (opcja)

Nacisnąć przycisk Wybrać
[System] Wybrać [voice Recognition
System]

Ustawienia trybu rozpoznawania głosu (opcja)


funkcja służy do ustawienia trybu poleceń głosowych pomiędzy trybami Normal i Expert.

1) Normal: Dostępne są szczegółowe komunikaty

2) Expert: Część komunikatów jest pomijana.

uWaGa

Rozpoznawanie głosu zależy od systemu audio.

Język

Nacisnąć przycisk Wybrać
[System] Wybrać [Language]


Język


Po zmianie języka system zostanie uruchomiony ponownie, aby zastosować zmianę.

Wyłączenie funkcji poleceñ głosowych

Podczas korzystania z funkcji poleceń głosowych należy nacisnąć i przytrzymać (dłużej niż 0,8 sekundy) przycisk Press and hold t ...

Kamera cofania (opcja)

System umożliwia wyświetlenie widoku z tylnej kamery, co umożliwia obserwowanie sytuacji za pojazdem i bezpieczne wykonywanie manewrów. Widok z kam ...

Zobacz tez:

Zamiana kół
OSTRZEŻENIE Zamieniaj opony miejscami systematycznie: Nierównomierne zużycie opon jest niebezpieczne. Aby zużywanie się bieżnika było równomierne, zamieniaj opony co 10 000 km lub częściej, jeżeli zużycie bieżnika jest nierównomierne. Podczas zamian ...

Wymiana opony
OSTRZEŻENIE Zawsze używaj opon będących w dobrym stanie technicznym: Jazda ze zużytymi oponami zagraża bezpieczeństwu. Ograniczone możliwości hamowania, skręcania oraz trakcji mogą doprowadzić do wypadku. Wymieniaj wszystkie cztery opony w tym samym czas ...

Categorie