Hyundai i40: Ogrzewanie i klimatyzacja sterowane ręcznie

Hyundai i40 –> Cechy samochodu Hyundai –> Układ klimatyzacji sterowany automatycznie –> Ogrzewanie i klimatyzacja sterowane ręcznie

Układ ogrzewania i chłodzenia może być również regulowany ręcznie za pomocą przycisków (oprócz przycisku AUTO) oraz pokręteł. W tym trybie system pracuje sekwencyjnie, stosownie do kolejności wciśnięcia przycisków lub obrotów pokręteł.

1. Uruchomić silnik.

2. Ustawić wymagany tryb pracy.

W celu zwiększenia wydajności ogrzewania i chłodzenia

3. Ustawić pokrętło regulacji temperatury w żądane położenie.

4. Nacisnąć przycisk "świeże powietrze" układu regulacji poboru powietrza.

5. Ustawić regulator prędkości obrotowej wentylatora na żądaną prędkość.

6. Stosownie do potrzeb - włączyć układ klimatyzacji.

Aby włączyć całkowicie automatyczną regulację systemu, wcisnąć przycisk AUTO.

Wybór kierunku nawiewu

Wybór kierunku nawiewu


Za pomocą przycisku wyboru trybu pracy można sterować przepływem powietrza w pojeździe.

Przy naciśnięciu przycisku jeden raz, włączy się odpowiedni przełącznik; przy ponownym naciśnięciu - wyłączy się.

Nadmuch na twarz (B, D, F)


Powietrze kierowane jest na górną część tułowia i twarz. Ponadto każdy nawiewnik posiada możliwość ustawienia kierunku nadmuchu powietrza.

Nadmuch na podłogę (A, C, D,
E)

Większość powietrza kierowana jest na podłogę.

Odszranianie (A, D)


Większość powietrza kierowana jest na przednią szybę.

Jednocześnie można wybrać 2-3 tryby.

Tryb maksymalnego odszraniania (MAX)

Tryb maksymalnego odszraniania (MAX)


Po wybraniu trybu maksymalnego odszraniania (MAX), automatycznie zostaną wprowadzone następujące ustawienia:

Aby wyłączyć tryb maksymalnego odszraniania (MAX), należy nacisnąć przycisk wyboru kierunku nawiewu lub ponownie przycisk MAX lub przycisk AUTO.

Nawiewniki tablicy rozdzielczej

Nawiewniki tablicy rozdzielczej


Każdy nawiewnik może być otwierany lub zamykany oddzielnie za pomocą poziomego pokrętła.

Ponadto można ustawiać kierunek strumienia powietrza z nawiewników za pomocą dźwigni przedstawionej na rysunku.

Regulacja temperatury

Regulacja temperatury


Naciskanie przycisku 
powoduje wzrost temperatury, aż do temperatury maksymalnej (HIGH).

Naciskanie przycisku t powoduje obniżanie temperatury, aż do temperatury minimalnej (LOW).

Naciskając przycisk , można
zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę co 0,5C.

Gdy ustawiona jest temperatura minimalna, układ klimatyzacji będzie działał ciągle.

Niezależna regulacja temperatury po stronie kierowcy i pasażera

Niezależna regulacja temperatury po stronie kierowcy i pasażera


1. Aby włączyć niezależną regulację temperatury po stronie kierowcy i pasażera, nacisnąć przycisk DUAL.

Skorzystanie z przycisku sterowania temperatury po stronie pasażera również powoduje automatyczne włączenie trybu DUAL.

2. Naciśnięcie lewego przycisku regulacji temperatury powoduje zmianę temperatury po stronie kierowcy. Naciśnięcie prawego przycisku regulacji temperatury powoduje zmianę temperatury po stronie pasażera.

Jeżeli temperatura po stronie kierowcy ustawiona jest na temperaturę maksymalną (HIGH) lub minimalną (LOW), tryb niezależnej regulacji temperatury (DUAL) jest wyłączany w celu jak najszybszego ogrzania lub ochłodzenia wnętrza samochodu.

Jednoczesna regulacja temperatury po stronie kierowcy i pasażera

1. Aby wyłączyć niezależną regulację temperatury po stronie kierowcy i pasażera, należy ponownie nacisnąć przycisk DUAL. Temperatura po stronie pasażera zostanie ustawiona na taką samą wartość, jak temperatura po stronie kierowcy.

2. Skorzystać z przycisku regulacji temperatury po stronie kierowcy.

Temperatury po stronie kierowcy i pasażera będą regulowane jednocześnie.

Zmiana jednostki temperatury

Zmiana jednostki temperatury


Można zmienić wskazania temperatury ze stopni Celsjusza na stopnie Fahrenheita w następujący sposób: Przy wciśniętym przycisku AUTO nacisnąć przycisk OFF na co najmniej 3 sekundy.

Wskazania wyświetlacza zmienią się ze stopni Celsjusza na stopnie Fahrenheita lub ze stopni Fahrenheita na stopnie Celsjusza.

UWAGA

Regulacja poboru powietrza

Regulacja poboru powietrza


Używana jest w celu wyboru dopływu świeżego powietrza lub recyrkulacji powietrza w kabinie.

Aby wybrać tryb poboru, należy wcisnąć odpowiedni przycisk.

Recyrkulacja powietrza

W trybie recyrkulacji powietrze
z kabiny krąży w układzie zamkniętym. Po wydmuchnięciu jest ponownie pobierane przez układ wentylacji i - w zależności od ustawionych funkcji - ogrzewane lub chłodzone.

Świeże powietrze

W wybranym trybie świeżego
powietrza powietrze wprowadzane jest do pojazdu z zewnątrz i, w zależności od ustawionych funkcji, ogrzewane lub chłodzone.

UWAGA

Przedłużona praca układu ogrzewania w trybie recyrkulacji (z wyłączonym układem klimatyzacji) może spowodować zaparowanie przedniej szyby i szyb bocznych, a powietrze w kabinie pasażerskiej może stać się nieświeże.

Ponadto dłuższa praca układu klimatyzacji w trybie recyrkulacji powietrza może spowodować nadmierne wysuszenie powietrza wewnątrz pojazdu.

OSTRZEŻENIE

Regulacja prędkości obrotowej wentylatora

Regulacja prędkości obrotowej wentylatora


Pokrętło regulacji prędkości obrotowej wentylatora pozwala na regulację nadmuchu powietrza z układu wentylacji.

Aby zmienić prędkość obrotową wentylatora:

Nacisnąć przycisk OFF, aby wyłączyć wentylator.

Układ klimatyzacji

Układ klimatyzacji


Aby włączyć układ klimatyzacji, należy nacisnąć przycisk A/C (zapali się lampka kontrolna).

Aby wyłączyć układ klimatyzacji, ponownie nacisnąć przycisk.

Tryb wyłączenia

Tryb wyłączenia


Aby wyłączyć układ klimatyzacji, wcisnąć przycisk OFF. Nadal jednak można korzystać z przycisków wyboru trybu pracy i nadmuchu, dopóki kluczyk zapłonu jest w położeniu ON.

Informacje ekranowe o układzie klimatyzacji (typ B)

Informacje ekranowe o układzie klimatyzacji (typ B)


Nacisnąć przycisk informacji o układzie klimatyzacji, aby wyświetlić je na ekranie.

Ogrzewanie i klimatyzacja

1.Nacisnąć przycisk AUTO. Tryby pracy, prędkość obrotowa wentylatora, pobór powietrza i klimatyzacja będą regulowane automatyczni ...

Działanie układu

Wentylacja 1. Włączyć tryb . 2. Nacisnąć przycisk "świeże powietrze" układu regulacji poboru powietrza. 3. Ustawić pokręt ...

Zobacz tez:

Zmiana funkcji LKAS
W menu ustawień użytkownika można wybrać jeden z trzech trybów działania systemu LKAS: Lane Departure Warning System (LDWS), Pre-Departure Control (sterowanie przed opuszczeniem pasa) lub Post-Departure Control (sterowanie po upuszczeniu pasa). Po wł ...

Superzamek
Superzamek uniemożliwia otwarcie pojazdu za pomocą zewnętrznych i wewnętrznych klamek drzwi. Wyłącza on również przycisk ręcznego centralnego zamka. Z tego powodu nie wolno pozostawiać pasażerów wewnątrz pojazdu, gdy w&# ...

Categorie