Hyundai i40: Tryb ustawień użytkownika

Hyundai i40 –> Cechy samochodu Hyundai –> Zestaw wskaźników –> Tryb ustawień użytkownika

W tym trybie można zmieniać ustawienia dotyczące zestawu wskaźników, drzwi, świateł itp.

Driving Assist (wspomaganie jazdy) (opcja)

Pozycja Opis
LKAS (Asystent pasa ruchu):
 • Lane Departure Warning System: włączenie funkcji ostrzegania przed opuszczeniem pasa ruchu (LDWS)
 • Pre-departure mode: włączenie trybu wyprzedzającego funkcji LKAS
 • Post-departure mode: włączenie trybu następującego funkcji LKAS

Więcej informacji można znaleźć w tematach "System ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu (LDWS)" i "Aktywny asystent pasa ruchu (LKAS)" w rozdziale 5.

Speed limit info. (Informacja o prędkości maksymalnej) Informacja o maksymalnej dozwolonej prędkości jest pokazywana na wyświetlaczu LCD.

Door/Trunk (drzwi/bagażnik)

Pozycja Opis
Auto Lock (automatyczne blokowanie drzwi)
 • Disable (wyłączone): Automatyczne blokowanie drzwi jest wyłączone.
 • Enable on Speed (aktywacja prędkością): Gdy prędkość samochodu przekroczy 15 km/h, wszystkie drzwi zostaną automatycznie zablokowane.
 • Enable on Shift (aktywacja zmianą biegu): Wszystkie drzwi zostaną automatycznie zablokowane po przełączeniu dźwigni selektora z położenia P (parkowanie) w położenie R (bieg wsteczny), N (neutralne) lub D (jazda).
Auto Unlock (Automatyczne odblokowanie)
 • Disable (wyłączone): Automatyczne odblokowanie drzwi jest wyłączone.
 • On Key Out/Vehicle off (po wyjęciu kluczyka/wyłączeniu samochodu): Wszystkie drzwi zostaną automatycznie odblokowane po wyjęciu kluczyka ze stacyjki zapłonowej lub ustawieniu przycisku uruchamiania/wyłączania silnika w położeniu OFF.
 • On Shift to P (w położeniu P): Wszystkie drzwi zostaną automatycznie odblokowane po przełączeniu dźwigni selektora w położenie P (parkowanie).
Door Lock Sound (dźwięk blokowania drzwi) Włączenie lub wyłączenie dźwięku towarzyszącego blokowaniu i odblokowywaniu drzwi.
Smart Tailgate/Smart Trunk (inteligentne otwieranie bagażnika) Włączanie i wyłączanie systemu systemu inteligentnego otwierania bagażnika.

Więcej informacji można znaleźć w temacie "Inteligentne otwieranie bagażnika" w tym rozdziale.

Lights (światła)

Pozycja Opis
Head Lamp Delay (Opóźnienie wyłączania reflektorów)
 • On (włączone): włączenie funkcji opóźnionego wyłączania reflektorów.
 • Off (wyłączone): wyłączenie funkcji opóźnionego wyłączania reflektorów.

Więcej informacji można znaleźć w temacie "Oświetlenie" w tym rozdziale.

Welcome Light (Oświetlenie powitalne)
 • On (włączone): włączenie funkcji podświetlenia powitalnego.
 • Off (wyłączone): wyłączenie funkcji podświetlenia powitalnego.

Więcej informacji można znaleźć w temacie "Oświetlenie" w tym rozdziale.

Travel Mode (tryb podróży) Zaznaczenie tej opcji uaktywnia funkcję zmiany strony ruchu.

Więcej informacji można znaleźć w temacie "Oświetlenie" w tym rozdziale.

Sound (dźwięki)

Pozycja Opis
Welcome Sound (dźwięk powitalny)
 • Off (wyłączony): wyłączenie dźwięku powitalnego.
 • On (włączony): włączenie dźwięku powitalnego.

Seat/Steering (wsiadanie/kierownica)

Pozycja Opis
Seat Easy Access (łatwe zajmowanie miejsca na fotelu) None (brak): Wyłączenie funkcji ułatwiającej zajmowanie miejsca.

Normal/Extended (normalne/rozszerzone):

 • Po wyłączeniu silnika fotel kierowcy automatycznie odsunie się trochę (Normal) lub dalej (Extended), aby ułatwić komfortowe zajęcie miejsca. or long (Extended) for you to enter or exit the vehicle more comfortably.
 • Po zmianie położenia przycisku uruchamiania/wyłączania silnika z OFF na ACC, ON lub START fotel kierowcy wróci do wcześniejszego położenia

Więcej informacji można znaleźć w temacie "System zapamiętywania pozycji kierowcy" w tym rozdziale.

Okres międzyprzeglądowy

Pozycja Opis
Service Interval (Okres między przeglądami) Ten tryb umożliwia włączenie funkcji okresu między przeglądami na podstawie przebiegu (kilometry lub mile) lub okresu czasu (miesiące).
 • Off (wyłączony): wyłączenie funkcji okresu między przeglądami.
 • On (włączony): Można ustawić okres między przeglądami (przebieg lub liczbę miesięcy).

Inne funkcje

Pozycja Opis
Fuel Economy Auto Reset (Automatyczne zerowanie średniego zużycia paliwa)
 • Off (wyłączony): średnie zużycie paliwa nie będzie automatycznie zerowane podczas tankowania.
 • After Refueling (po zatankowaniu paliwa): Średnie zużycie paliwa będzie automatycznie zerowane podczas tankowania.

Więcej informacji można znaleźć w temacie "Komputer pokładowy" w tym rozdziale.

Fuel Economy Unit (jednostka zużycia paliwa) Wybór jednostki zużycia paliwa. (km/l, l/100 km)
Temperature Unit (jednostka temperatury) Wybór jednostki temperatury. (C,F)
Jednostka ciśnienia w ogumieniu Tire pressure Unit (wybór jednostki ciśnienia w ogumieniu) (psi, kPa, bar)
Language (język) Wybór języka wyświetlacza.

Informacje na wyświetlaczu LCD

Zegar (opcja)

Zegar (opcja)


Czas jest wyświetlany po ustawieniu kluczyka zapłonu w położeniu ON.

Format wyświetlania czasu

Format wyświetlania czasu


Aby zmienić z formatu 12-godzinnego na 24-godzinny:

1. Nacisnąć przycisk TIME i przytrzymać go dłużej niż 1 sekundę.

2. Nacisnąć przycisk  , aby
przełączyć z 12H na 24H (lub 24H na 12H).

3. Nacisnąć przycisk , aby
zatwierdzić wybrany format.

Tryb zmiany czasu

Tryb zmiany czasu


Aby zmienić czas (godziny/minuty):

1. Nacisnąć przycisk t podczas zmiany formatu wyświetlania czasu.

2. Nacisnąć przycisk  , aby
przesunąć zegar o godzinę do przodu.

3. Nacisnąć przycisk , aby przejść
do ustawiania minut.

4. Nacisnąć przycisk  , aby
przesunąć zegar o minutę do przodu.

5. Nacisnąć przycisk , aby wyjść
z trybu ustawiania czasu.

Wskaźnik otwartych drzwi/bagażnika

Wskaźnik otwartych drzwi/bagażnika


Wskaźnik informuje kierowcę o otwartych drzwiach lub bagażniku.

Podgrzewanie kierownicy (włączone/wyłączone)

Podgrzewanie kierownicy (włączone/wyłączone)


Wskaźnik informuje o włączeniu podgrzewania kierownicy.

Podgrzewanie kierownicy (włączone/wyłączone)


Wskaźnik informuje o wyłączeniu podgrzewania kierownicy.

Szczegółowe informacje można znaleźć w temacie "Kierownica" w rozdziale 4.

Intensywność podświetlenia

Intensywność podświetlenia


Intensywność podświetlenia jest prezentowana na wyświetlaczu LCD podczas regulacji za pomocą przycisku sterującego.

Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale 4 "Podświetlenie zestawu wskaźników".

Komunikaty asystenta parkowania

Komunikaty asystenta parkowania


Pokazywana jest odległość do przeszkody wykrytej w obszarze przed lub za pojazdem.

Szczegółowe informacje można znaleźć temacie "System wspomagania parkowania" w rozdziale 4.

Niskie ciśnienie w ogumieniu (opcja)

Niskie ciśnienie w ogumieniu (opcja)


Wskaźnik ten pojawia się, gdy ciśnienie w którejś z opon jest zbyt niskie.

Pokazywana jest opona, której dotyczy problem.

Szczegółowe informacje można znaleźć w temacie "TPMS" w rozdziale 6.

Włącznik bezpieczników (przełącznik trybu)

Włącznik bezpieczników (przełącznik trybu)


Wyświetlany jest komunikat przypominający o konieczności włączenia przełącznika bezpieczników znajdującego się pod kierownicą.

Szczegółowe informacje można znaleźć w temacie "Bezpieczniki" w rozdziale 7.

Sprawdzić system aktywnych klapek powietrznych

Sprawdzić system aktywnych klapek powietrznych


Informacja dla kierowcy pojawia się, gdy:

Jeśli żaden z powyższych warunków już nie zachodzi, ostrzeżenie zniknie.

UWAGA

Ostrzeżenie messages (opcja)

Brak kluczyka w pojeździe

Brak kluczyka w pojeździe


Jeżeli w pojeździe nie znajduje się kluczyk inteligentny, zaś którekolwiek drzwi zostaną otwarte lub zamknięte, gdy przycisk uruchamiania/wyłączania silnika znajduje się w położeniu ACC, ON lub START, na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlone ostrzeżenie. Jeżeli w pojeździe nie znajduje się kluczyk inteligentny, po zamknięciu drzwi na 5 sekund włączy się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy.

Inteligentny kluczyk należy zawsze nosić ze sobą.

Nie wykryto kluczyka

Nie wykryto kluczyka


Jeżeli kluczyk inteligentny nie znajduje się w pojeździe lub nie jest on wykrywany, naciśnięcie przycisku uruchamiania/ wyłączania silnika spowoduje wyświetlanie przez 10 sekund ostrzeżenia na wyświetlaczu LCD. Przez 10 sekund będzie również migać lampka kontrolna immobilizera.

Nacisnąć przycisk START za pomocą kluczyka inteligentnego

Nacisnąć przycisk START za pomocą kluczyka inteligentnego


Naciśnięcie przycisku uruchamiania/wyłączania silnika, gdy wyświetlone jest ostrzeżenie "Key is not detected" (Nie wykryto kluczyka) powoduje wyświetlanie przez 10 sekund na wyświetlaczu LCD komunikatu "Press the start button with smart key" (Proszę nacisnąć przycisk rozrusznika za pomocą kluczyka inteligentnego). Przez 10 sekund będzie również migać lampka kontrolna immobilizera.

Rozładowana bateria w kluczyku

Rozładowana bateria w kluczyku


Gdy bateria kluczyka inteligentnego w pojeździe ulegnie rozładowaniu, ustawienie przycisku uruchamiania/wyłączania silnika w położeniu OFF spowoduje wyświetlanie przez około 10 sekund ostrzeżenia na wyświetlaczu LCD.

Rozlegnie się również jednokrotnie dźwiękowy sygnał ostrzegawczy.

Baterię należy wymienić na nową.

Aby uruchomić silnik, należy nacisnąć pedał hamulca (automatyczna skrzynia biegów/dwusprzęgłowa skrzynia biegów)

Aby uruchomić silnik, należy nacisnąć pedał hamulca (automatyczna skrzynia biegów/dwusprzęgłowa skrzynia biegów)


Po dwukrotnym ustawieniu przycisku uruchamiania/ wyłączania silnika w położeniu ACC przez kolejne naciśnięcia przycisku bez naciskania pedału hamulca, na wyświetlaczu LCD przez około 10 sekund wyświetlane będzie ostrzeżenie, że w celu uruchomienia silnika należy nacisnąć pedał hamulca.

Aby uruchomić silnik, należy nacisnąć pedał sprzęgła (manualna skrzynia biegów)

Aby uruchomić silnik, należy nacisnąć pedał sprzęgła (manualna skrzynia biegów)


Po dwukrotnym ustawieniu przycisku uruchamiania/wyłączania silnika w położeniu ACC przez kolejne naciśnięcia przycisku bez naciskania pedału sprzęgła, na wyświetlaczu LCD przez około 10 sekund wyświetlane będzie ostrzeżenie, że w celu uruchomienia silnika należy nacisnąć pedał sprzęgła.

Należy ustawić w dźwignię selektora w położeniu P

Należy ustawić w dźwignię selektora w położeniu P


W przypadku próby wyłączenia silnika, gdy dźwignia selektora nie znajduje się w położeniu P (parkowanie), przycisk uruchamiania/wyłączania silnika zostanie ustawiony w położeniu ACC. Kolejne naciśnięcie przycisku spowoduje jego ustawienie się w położeniu ON. Przez około 10 sekund na wyświetlaczu LCD będzie wyświetlane ostrzeżenie, że w celu wyłączenia silnika należy nacisnąć przycisk uruchamiania/wyłączania silnika przy dźwigni selektora znajdującym się w położeniu P (parkowanie).

Na około 10 sekund włączy się również dźwiękowy sygnał ostrzegawczy.

(opcja)

Należy ponownie nacisnąć przycisk uruchamiania/ wyłączania silnika

Należy ponownie nacisnąć przycisk uruchamiania/ wyłączania silnika


Jeżeli nie można skorzystać z przycisku uruchamiania/wyłączania silnika z powodu problemów z systemem przycisku uruchamiania/wyłączania silnika, przez 10 sekund na wyświetlaczu będzie wyświetlane ostrzeżenie i rozlegnie się ciągły dźwiękowy sygnał ostrzegawczy informujący, że można uruchomić silnik przez ponowne naciśnięcie przycisku uruchamiania/wyłączania silnika.

Jeżeli system uruchamiania/wyłączania silnika działa prawidłowo lub zostanie uzbrojony system przeciwkradzieżowy, sygnał dźwiękowy wyłączy się.

Jeżeli to ostrzeżenie zapala się po każdym naciśnięciu przycisku uruchamiania/ wyłączania silnika, zalecamy sprawdzenie samochodu w autoryzowanej stacji HYUNDAI.

Aby uruchomić silnik, ustawić dźwignię selektora w położeniu P lub N

Aby uruchomić silnik, ustawić dźwignię selektora w położeniu P lub N


Próba uruchomienia silnika, gdy dźwignia selektora nie jest ustawiony w położeniu P (parkowanie) lub N (neutralne) spowoduje wyświetlanie przez około 10 sekund ostrzeżenia na wyświetlaczu LCD.

Silnik można uruchomić również przy dźwigni selektora ustawionym w położeniu N (neutralne), lecz ze względów bezpieczeństwa silnik należy uruchamiać przy dźwigni selektora znajdującym się w położeniu P (parkowanie).

Nacisnąć przycisk uruchamiania/wyłączania silnika podczas obracania kierownicą) (opcja)

Nacisnąć przycisk uruchamiania/wyłączania silnika podczas obracania kierownicą) (opcja)


Jeżeli kierownica nie zostanie prawidłowo odblokowana po naciśnięciu przycisku uruchamiania/wyłączania silnika, przez około 10 sekund na wyświetlaczu LCD będzie wyświetlane ostrzeżenie.

Rozlegnie się również jednokrotnie dźwiękowy sygnał ostrzegawczy, a podświetlenie przycisku uruchamiania/wyłączania silnika będzie migać przez 10 sekund.

W przypadku takiego ostrzeżenia należy nacisnąć przycisk uruchamiania/wyłączania silnika podczas obracania kierownicą w prawo i w lewo.

Sprawdzić blokadę kierownicy (opcja)

Sprawdzić blokadę kierownicy (opcja)


Jeżeli kierownica nie zostanie prawidłowo zablokowana po ustawieniu przycisku uruchamiania/wyłączania silnika w położeniu OFF, przez około 10 sekund na wyświetlaczu LCD będzie wyświetlane ostrzeżenie. Na 3 sekundy włączy się również dźwiękowy sygnał ostrzegawczy, a podświetlenie przycisku uruchamiania/ wyłączania silnika będzie migać przez 10 sekund.

Sprawdzić bezpiecznik czujnika włączenia hamulców

Sprawdzić bezpiecznik czujnika włączenia hamulców


Jeżeli bezpiecznik czujnika hamulców jest odłączony, na wyświetlaczu jest przez 10 sekund wyświetlane ostrzeżenie.

Należy wymienić bezpiecznik na nowy.

Jeżeli nie jest to możliwe, można uruchomić silnik naciskając przez 10 sekund przycisk uruchamiania/wyłączania silnika, gdy kluczyk zapłonu znajduje się w położeniu ACC.

Sprawdzić układ wydechowy (silnik wysokoprężny)

Sprawdzić układ wydechowy (silnik wysokoprężny)


Informacja dla kierowcy pojawia się w przypadku awarii układu DPF.

Należy bezzwłocznie skierować pojazd do autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI sprawdzenia układu DPF.

Szczegółowe informacje można znaleźć temacie "Filtr cząstek stałych" w rozdziale 7.

Należy sprawdzić system ECS

Należy sprawdzić system ECS


Szczegółowe informacje można znaleźć w temacie "Zawieszenie sterowane elektronicznie (ECS)" w rozdziale 5.

UWAGA - Komunikat ostrzegawczy układu ECS

W przypadku usterki układu ESC może pojawić się komunikat ostrzegawczy systemu zawieszenia sterowanego elektronicznie (ECS) oraz zapali się lampka kontrolna układu ESC.

Komputer pokładowy

Komputer pokładowy to sterowany przez mikrokomputer system informacji kierowcy, wyświetlający informacje związane z jazdą. UWAGA Niektóre zapis ...

Lampki ostrzegawcze i kontrolne (zestaw wskaźników)

Wszystkie lampki ostrzegawcze sprawdzane są przez obrócenie kluczyka zapłonu w położenie ON (bez uruchamiania silnika). Jeżeli jakakolwiek lampka ...

Zobacz tez:

Uruchamianie silnika przez pchanie samochodu
Nie uruchamiaj swojej Mazdy przez pchanie. OSTRZEŻENIE Nigdy nie holuj samochodu, aby go uruchomić: Holowanie samochodu w celu jego uruchomienia zagraża bezpieczeństwu. Holowany samochód może gwałtownie ruszyć do przodu, gdy jego silnik uruchomi się, i spowo ...

Silnik wysokoprężny
Olej napędowy Silniki wysokoprężne powinny być zasilane wyłącznie dostępnym w handlu olejem napędowym spełniającym wymagania normy EN 590 lub jej odpowiedników (EN oznacza "normę europejską"). Nie wolno stosować oleju nap& ...

Categorie