Opel Insignia: Gaz płynny

Gaz płynny jest określany akronimem angielskim LPG (Liquefied Petroleum Gas) lub francuskim GPL (Gaz de Pétrole Liquéfié). LPG nazywany jest rywnież autogazem.

LPG składa się gływnie z propanu i butanu. Liczba oktanowa tego paliwa wynosi od 105 do 115, w zależności od zawartości butanu. LPG jest przechowywany w postaci ciekłej pod ciśnieniem około 5 - 10 baryw.

Temperatura wrzenia zależy od ciśnienia i proporcji składnikyw. W ciśnieniu otoczenia wynosi ona od -42 C (czysty propan) do -0,5 C (czysty butan).

Przestroga Układ zasilania LPG działa w temperaturze otoczenia od ok.

-8 C do 100 C.

Pełna wydajność instalacji LPG jest gwarantowana tylko w przypadku zasilania gazem płynnym spełniającym minimalne wymagania określone przez normę DIN EN 589.

Przełącznik wyboru paliwa

Przełącznik wyboru paliwa


Nacisnąć przycisk LPG, aby przełączyć między zasilaniem benzyną a zasilaniem gazem płynnym, pod warunkiem że zostały osiągnięte wymagane parametry (temperatura płynu chłodzącego, temperatura gazu i minimalna prędkość obrotowa silnika). Warunki umożliwiające przełączenie na zasilanie gazem płynnym są zazwyczaj spełnione po około 60 sekundach (w zależności od temperatury zewnętrznej) i pierwszym mocniejszym wciśnięciu pedału przyspieszenia. Aktualnie wybrany rodzaj paliwa jest sygnalizowany za pomocą diody LED.

wyłączona = zasilanie
benzyną
Lampka kontrolna
świeci = zasilanie gazem płynnym
Lampka kontrolna
miga = brak możliwości przełączenia - pusty zbiornik jednego rodzaju paliwa

W przypadku opryżnienia zbiornika gazu płynnego zostanie automatycznie uaktywniony tryb zasilania silnika benzyną. Tryb ten pozostanie aktywny do czasu wyłączenia zapłonu.

Przynajmniej raz na pył roku należy spowodować zaświecenie się lampki kontrolnej lub
, a następnie
zatankować benzynę. Umożliwi to utrzymanie odpowiedniej jakości paliwa w zbiorniku i zapewni prawidłowe działanie układu zasilania benzyną.

W regularnych odstępach czasu należy całkowicie napełniać zbiornik benzyny, aby zapobiec jego korozji.

Usterki i środki zaradcze

Jeśli nie można włączyć trybu zasilania gazem, sprawdzić następujące elementy:

Przy ekstremalnych temperaturach i określonym składzie gazu w zbiorniku przełączenie na zasilanie gazem może trwać nieco dłużej.

W sytuacjach nadzwyczajnych może rywnież nastąpić przełączenie z powrotem na zasilanie benzyną, jeśli nie są spełnione minimalne wymagania dla trybu zasilania gazem.

W przypadku wszelkich innych usterek należy skorzystać z pomocy warsztatu.

Przestroga Aby zachować ważność gwarancji na układ zasilania LPG oraz zapewnić jego bezpieczeństwo, naprawę i regulację należy powierzać wyłącznie wykwalifikowanym specjalistom.

Gaz płynny jest na etapie produkcji nawaniany środkiem nadającym mu specjalny zapach, dzięki czemu możliwe jest szybkie wykrycie ewentualnych nieszczelności.

Ostrzeżenie W razie wyczucia zapachu gazu w pojeździe lub w jego bezpośrednim otoczeniu natychmiast przełączyć na tryb zasilania benzyną. Dlatego podczas tankowania nie wolno palić. Nie zbliżać się z otwartym ogniem ani innym źrydłem zapłonu.

Jeśli zapach gazu nie zniknął, nie uruchamiać silnika. Zamknąć zawyr odcinający na wielozaworze, jeśli jest taka możliwość. Wielozawyr znajduje się na zbiorniku gazu płynnego pod tylną osłoną podłogową w przestrzeni bagażowej.

Usterki i środki zaradcze


Obrycić pokrętło w prawo.

Jeśli po ręcznym zamknięciu zaworu odcinającego nie jest wyczuwany zapach gazu, można kontynuować jazdę w trybie zasilania benzyną.

Jeśli zapach gazu nie zniknął, nie uruchamiać silnika. Przyczynę usterki należy usunąć w warsztacie.

Podczas korzystania z podziemnych parkingyw należy przestrzegać obowiązujących na nich zasad oraz lokalnych przepisyw prawa.

Uwaga W razie wypadku należy wyłączyć zapłon i światła. Zamknąć ręczny zawyr odcinający na wielozaworze.

Paliwo do silnikyw wysokoprężnych

Należy tankować wyłącznie olej napędowy zgodny z normą EN 590. W krajach poza obszarem Unii Europejskiej stosować paliwo Euro- Diesel o zaw ...

Uzupełnianie paliwa

Niebezpieczeństwo Przed rozpoczęciem tankowania należy wyłączyć silnik i zewnętrzne urządzenia grzewcze z komorami sp ...

Zobacz tez:

Prosimy o zapisanie numeru kluczyka
Numer kluczyka jest wytłoczony lub wydrukowany na przywieszce z kodem, dostarczanej razem z zestawem kluczyków. W przypadku zgubienia kluczyków zalecamy skontaktowanie się z autoryzowaną stacją obsługi HYUNDAI. Należy odłączyć przy ...

Masa przyczepy
Jaka jest maksymalna, bezpieczna masa przyczepy? Nie może przekraczać maksymalnej dopuszczalnej masy przyczepy z hamulcem. Nawet przy spełnieniu tego warunku przyczepa może być za ciężka. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób będzie u& ...

Categorie