Opel Insignia: Hamulec postojowy sterowany elektrycznie

Opel Insignia –> Prowadzenie i użytkowanie –> Hamulce –> Hamulec postojowy –> Hamulec postojowy sterowany elektrycznie

Hamulec postojowy sterowany elektrycznie


Włączanie podczas postoju pojazdu

Pociągnąć przełącznik i
przytrzymać przez około jedną sekundę; hamulec postojowy sterowany elektrycznie działa automatycznie z odpowiednią siłą hamującą. Dla uzyskania maksymalnej siły hamującej, np.

podczas parkowania z przyczepą lub na pochyłościach, pociągnąć przełącznik dwukrotnie.


Hamulec postojowy sterowany elektrycznie jest włączony, jeśli świeci się lampka kontrolna .


Elektryczny hamulec postojowy sterowany elektrycznie można włączać zawsze, nawet przy wyłączonym zapłonie.

Nie należy załączać elektrycznego hamulca postojowego zbyt często przy wyłączonym silniku, ponieważ może to spowodować rozładowanie akumulatora pojazdu.

Przed opuszczeniem pojazdu sprawdzić stan hamulca postojowego sterowanego elektrycznie. Lampka kontrolna .


Wyłączanie Włączyć zapłon. Przytrzymać wciśnięty pedał hamulca, a następnie wcisnąć przełącznik .


Funkcja ruszania

Wciśnięcie pedału sprzęgła (manualna skrzynia biegyw) lub włączenie przełożenia do jazdy (automatyczna skrzynia biegyw), a następnie wciśnięcie pedału przyspieszenia spowoduje automatyczne zwolnienie hamulca postojowego sterowanego elektrycznie. Nie jest to możliwe, gdy przełącznik hamulca jest w tym samym czasie pociągnięty.

Funkcja ta ułatwia m.in. ruszanie na pochyłościach.

Gwałtowne ruszanie może skrycić okres użytkowania części eksploatacyjnych.

Dynamiczne hamowanie podczas jazdy

Gdy przełącznik jest trzymany
pociągnięty podczas jazdy, układ hamulca postojowego sterowanego elektrycznie będzie hamował pojazd, lecz nie nastąpi całkowite, statyczne włączenie tego hamulca.

Funkcja hamowania dynamicznego jest wyłączana od razu po zwolnieniu przełącznika .


Włączanie automatyczne

Jeśli pojazd jest wyposażony w automatyczną skrzynię biegyw i adaptacyjny układ automatycznej kontroli prędkości jest aktywny, elektryczny hamulec postojowy włącza się automatycznie, gdy system zatrzyma pojazd na dłużej niż 2 minuty.

System zwalnia hamulec postojowy automatycznie po ruszeniu pojazdu.

Sprawdzenie działania

Gdy pojazd nie porusza się, elektryczny hamulec postojowy może włączyć się automatycznie. Służy to sprawdzeniu systemu.

Usterka

Włączenie trybu awaryjnego hamulca sterowanego elektrycznie jest sygnalizowane zapaleniem się kontrolki i komunikatem na
wyświetlaczu informacyjnym kierowcy. Komunikaty pokazywane na wyświetlaczu.

Włączanie hamulca postojowego sterowanego elektrycznie: pociągnąć i przytrzymać przełącznik przez
ponad 5 sekund. Świecenie kontrolki sygnalizuje, że hamulec postojowy
sterowany elektrycznie jest włączony.

Zwalnianie hamulca postojowego sterowanego elektrycznie: popchnąć i przytrzymać przełącznik przez
ponad 2 sekundy. Zgaśnięcie kontrolki sygnalizuje, że hamulec
postojowy sterowany elektrycznie jest wyłączony.

Lampka kontrolna miga: hamulec
postojowy sterowany elektrycznie nie jest w pełni włączony lub zwolniony.

Gdy miganie kontrolki nie ustępuje, zwolnić i ponownie sprybować włączyć hamulec postojowy sterowany elektrycznie.

Hamulec postojowy sterowany ręcznie

Przy parkowaniu na pochyłości zaciągać hamulec postojowy z maksymalną siłą, nie wciskając przycisku zwalniającego. W celu zwo ...

System Brake Assist

System ten uaktywnia się w przypadku gwałtownego wciśnięcia pedału hamulca do oporu, powodując doprowadzenie do hamulcyw poszczegylnych kył m ...

Zobacz tez:

O tym należy pamiętać
Przed badaniem zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia i uzyskać możliwie jak najbardziej dokładny wynik:  Unikać jedzenia i picia w czasie około 5 minut poprzedzających badanie.  Unikać nadmiernego spryskiwania szyby ...

Zamknięcie samochodu i włączenie wszystkich alarmów
Aktywacja Wyłączyć zapłon i wysiąść z samochodu. Nacisnąć przycisk ryglowania na pilocie zdalnego sterowania lub zaryglować za pomocą systemu "Zdalny dostęp i rozruch". System bezpieczeństwa jest aktywny: kontrolka prz ...

Categorie