Opel Insignia: Wyświetlacze informacyjne

Opel Insignia –> Wskaźniki i przyrządy –> Wyświetlacze informacyjne –> Wyświetlacze informacyjne

Wyświetlacz informacyjny kierowcy

Wyświetlacz informacyjny kierowcy (DIC) znajduje się w zestawie wskaźnikyw.

W zależności od wersji pojazdu i zestawu wskaźnikyw, wyświetlacz informacyjny kierowcy jest dostępny w wersji Baselevel, Midlevel lub Uplevel.

W zależności od wyposażenia wyświetlacz informacyjny kierowcy (DIC) pokazuje:

Wyświetlacz w wersji Baselevel

Wyświetlacz w wersji Baselevel


Strony menu wyświetlacza Baselevel wybiera się przez naciśnięcie przycisku MENU na dźwigni kierunkowskazyw. Symbole menu gływnego są widoczne w gyrnym wierszu wyświetlacza:

Niektyre z wyświetlanych funkcji mogą być ryżne w zależności od tego czy pojazd porusza się, czy też stoi.

Niektyre funkcje są aktywne wyłącznie podczas jazdy.

Personalizacja ustawień.

Ustawienia zapisywane.

Wybieranie menu i funkcji

Wyboru menu i funkcji dokonuje się za pomocą przyciskyw na dźwigni kierunkowskazyw.

Wybieranie menu i funkcji


Aby przełączać kolejne menu gływne lub przejść z podmenu do menu nadrzędnego, nacisnąć przycisk MENU.

Obrycić pokrętło regulacyjne, aby wybrać podstronę menu gływnego lub ustawić wartość numeryczną.

Nacisnąć przycisk SET/CLR, aby wybrać i zatwierdzić funkcję.

W razie potrzeby na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy (DIC) pokazują się komunikaty pojazdu i komunikaty serwisowe. Potwierdzić komunikaty przez naciśnięcie przycisku SET/CLR. Komunikaty pokazywane na wyświetlaczu.

Wyświetlacz w wersji Midlevel i Uplevel

Strony menu wyświetla się przez naciśnięcie przycisku na
kierownicy. Nacisnąć lub
, aby wybrać menu,
nacisnąć , aby potwierdzić.


Wybierane strony menu:

Wyświetlacz w wersji Midlevel i Uplevel


Niektyre z wyświetlanych funkcji mogą się ryżnić w zależności od tego, czy pojazd znajduje się w ruchu czy jest zatrzymany. Niektyre funkcje są dostępne tylko podczas jazdy.

Zestaw wskaźnikyw w wersji Uplevel może się wyświetlać w trybie sportowym lub w trybie turystycznym.

Patrz poniżej: Menu ustawień, motywy wyświetlacza.

Personalizacja ustawień.

Ustawienia zapisywane.

Wybieranie menu i funkcji

Pozycje menu i funkcje można wybierać za pomocą przyciskyw, ktyre znajdują się z prawej strony na kierownicy.

Wybieranie menu i funkcji


Nacisnąć , aby otworzyć stronę
menu gływnego.

Wybrać stronę menu gływnego za pomocą lub
.


Potwierdzić stronę menu gływnego za pomocą .


Po wybraniu strony menu gływnego, nacisnąć lub
, aby wybrać
podstrony.

Nacisnąć , aby otworzyć następny
folder na wybranej podstronie.

Nacisnąć lub
, aby wybrać
funkcje lub ustawić wartość numeryczną, stosownie do potrzeb.

Nacisnąć , aby wybrać i zatwierdzić
funkcję.

Jeśli na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy (DIC) wyświetla się prośba o potwierdzenie przez kierowcę funkcji lub komunikatu przez naciśnięcie H (Wybierz), potwierdzić, naciskając .


Po wybraniu strony menu gływnego wybyr ten pozostaje zapisany, dopyki nie zostanie wybrana inna strona menu gływnego. Oznacza to, że po wybraniu strony menu informacyjnego, można zmieniać podstrony, naciskając tylko lub
.


W razie potrzeby na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy (DIC) pokazują się komunikaty pojazdu i komunikaty serwisowe. Potwierdzić komunikaty przez naciśnięcie przycisku . Komunikaty
pokazywane na wyświetlaczu.

Menu informacyjne Poniżej przedstawiono listę wszystkich dostępnych stron menu informacyjnego. Niektyre z nich mogą być niedostępne w danym pojeździe.

W niektyrych wersjach wyświetlacza pewne funkcje są przedstawione w postaci symboli.

Obrycić pokrętło regulacyjne bądź nacisnąć lub
, aby wybrać
stronę:

W wyświetlaczu Baselevel strony "Pozostały okres przydatności oleju", "Ciśnienie w oponach", "System rozpoznawania znakyw drogowy" i "Sygnalizacja odległości od poprzedzającego pojazdu" wyświetlają się w Menu ustawień . Wybrać przez naciśnięcie
przycisku Menu.

W wyświetlaczu Baselevel strony "Gływne odbiorniki", "Trend zużycia paliwa" i "Indeks Eco" wyświetlają się w Menu Eco s. Wybrać przez naciśnięcie przycisku Menu.

Licznik przebiegu dziennego 1/A i 2/B

Licznik przebiegu dziennego wyświetla bieżący przebieg (od czasu ostatniego zerowania).

Licznik przebiegu dziennego wskazuje odległość do 2000 km, a następnie ponownie zaczyna odmierzanie dystansu od 0.

Aby wyzerować licznik wyświetlacza Baselevel, nacisnąć przycisk SET/CLR i przytrzymać kilka sekund, a w przypadku wyświetlaczy Midlevel i Uplevel, nacisnąć > i potwierdzić za pomocą .


Na stronach licznikyw przebiegu dziennego 1/A i 2/B można zerować oddzielnie licznik przebiegu, średnie zużycie paliwa i średnią prędkość, gdy odpowiedni wyświetlacz jest aktywny.

Average consumption (Średnie zużycie paliwa)

Wyświetlanie średniego zużycia paliwa. Pomiar można w każdej chwili rozpocząć od nowa od standardowej wartości.

Aby wyzerować licznik wyświetlacza Baselevel, nacisnąć przycisk SET/CLR i przytrzymać kilka sekund, a w przypadku wyświetlaczy Midlevel i Uplevel, nacisnąć > i potwierdzić za pomocą .


W pojazdach z silnikami LPG średnie zużycie jest wskazywane dla aktualnie wybranego trybu, zasilania benzyną lub LPG.

Average speed (Średnia prędkość jazdy)

Wyświetlanie średniej prędkości jazdy. Pomiar można w każdej chwili rozpocząć od nowa.

Aby wyzerować licznik wyświetlacza Baselevel, nacisnąć przycisk SET/CLR i przytrzymać kilka sekund, a w przypadku wyświetlaczy Midlevel i Uplevel, nacisnąć > i potwierdzić za pomocą .


Digital speed (Cyfrowe wskazanie prędkości)

Cyfrowe wyświetlanie prędkości chwilowej.

Zasięg

Zasięg obliczany jest na podstawie aktualnej ilości paliwa w zbiorniku oraz chwilowego zużycia paliwa. Na wyświetlaczu pokazywane są wartości średnie.

Po zatankowaniu wartość zasięgu jest automatycznie aktualizowana z niewielkim opyźnieniem.

Gdy w zbiorniku jest niski poziom paliwa, na wyświetlaczu pojawia się komunikat i zapala się lampka kontrolna lub
we wskaźniku
poziomu paliwa.

Gdy konieczne jest niezwłoczne uzupełnienie paliwa, pokaże się komunikat ostrzegawczy, ktyry pozostanie na wyświetlaczu.

Dodatkowo miga lampka kontrolna lub
na wskaźniku poziomu
paliwa.

Zasięg w wersji LPG

Wyświetlany jest przybliżony zasięg pojazdu przy aktualnym poziomie paliwa w zbiorniku benzyny, zbiorniku LPG oraz łączny zasięg dla obydwu rodzajyw paliwa. Aby przełączyć tryb, należy nacisnąć przycisk SET/CLR lub .


Instantaneous consumption (Chwilowe zużycie paliwa)

Wyświetlanie chwilowego zużycia paliwa.

W pojazdach z silnikami LPG chwilowe zużycie jest wskazywane dla aktualnie wybranego trybu, zasilania benzyną lub LPG.

Pozostały okres przydatności oleju

Wskazuje szacunkowy czas przydatności oleju. Liczba podana w % oznacza pozostały okres przydatności oleju.

Ciśnienie powietrza w oponach

Umożliwia sprawdzenie ciśnienia we wszystkich oponach podczas jazdy.

Poziom benzyny/LPG

Wyświetla poziom paliwa, ktyre aktualnie nie jest używane (benzyny lub LPG). Specjalny wskaźnik DIC pokazuje poziom aktualnie używanego paliwa.

Timer (Stoper)

Aby uruchomić lub zatrzymać, nacisnąć . Aby wyzerować,
nacisnąć > i potwierdzić wyzerowanie.

Zużyte paliwo

Wyświetla ilość paliwa zużytego od pewnego momentu. Aby wyzerować, nacisnąć > i potwierdzić wyzerowanie.

System wykrywania znakyw drogowych

Wyświetla wykryte znaki drogowe na bieżącym odcinku trasy.

Odległość od poprzedzającego pojazdu

Wyświetlanie odległości w sekundach od poprzedzającego poruszającego się pojazdu.

Jeśli adaptacyjny układ automatycznej kontroli prędkości jest aktywny, na tej stronie wyświetla się ustawiona odległość od poprzedzającego pojazdu.

Temperatura płynu chłodzącego

Pokazuje temperaturę płynu chłodzącego silnika.

Komunikat dotyczący napięcia baterii

Wyświetlanie napięcia akumulatora.

Gływne odbiorniki

Wyświetla w porządku malejącym listę aktualnie włączonych urządzeń zwiększających komfort użytkownika, ktyre generują największe zużycie paliwa. Wskazywana jest potencjalna oszczędność paliwa. Wyłączone urządzenie znika z listy, a wartość zużycia paliwa zostaje zaktualizowana.

Sporadycznie automatycznie uruchamia się odszranianie tylnej szyby, aby zwiększyć obciążenie silnika. W takim przypadku ogrzewanie tylnej szyby jest wyświetlane na liście urządzeń generujących największe zużycie paliwa, mimo że nie zostało włączone przez kierowcę.

Trend zużycia paliwa

Wyświetla trend średniego zużycia na odcinku ostatnich 50 km. Zapełnione segmenty wskazują zużycie w odstępach co 5 km i pozwalają na odzwierciedlenie wpływu ukształtowania terenu lub stylu jazdy na zużycie paliwa.

Indeks zużycia paliwa

Bieżące zużycie paliwa jest wyświetlane na wskaźniku zużycia paliwa. Aby prowadzić pojazd w sposyb ekonomiczny, należy tak dostosowywać charakterystykę jazdy, aby wskaźnik mieścił się w obrębie strefy Eco. Wskaźnik poza polem ekonomicznym, oznacza wyższe zużycie paliwa. Na wyświetlaczu Baselevel pokazuje się bieżące zużycie paliwa.

Wskaźnik zmiany biegu: Na wyświetlaczu Baselevel wewnątrz strzałki pokazuje się aktualnie wybrany bieg. Cyfra wyświetlana powyżej sygnalizuje, że zalecana jest zmiana biegu na wyższy w celu obniżenia zużycia paliwa.

Pusta strona

pokazuje pustą stronę bez żadnych informacji.

Menu osiągyw

Menu osiągyw pokazuje się tylko na wyświetlaczu Uplevel.

Poniżej przedstawiono listę wszystkich dostępnych stron menu osiągyw. Niektyre z nich mogą być niedostępne w danym pojeździe.

Nacisnąć lub
, aby wybrać
stronę:

Bąbelkowy wskaźnik tarcia

Wyświetlacz graficzny składający się z czterech ćwiartek koła, oznaczających cztery narożniki pojazdu, z "bąbelkiem" pokazującym, w ktyrym miejscu pojazdu działają największe siły bezwładności.

Przyspieszenie i hamowanie

Wyrażony w procentach nacisk wywierany przez kierowcę na pedał hamulca i pedał sprzęgła wyświetla się w postaci wykresu paskowego na zewnętrznym obwodzie pola wyświetlacza DIC. Z lewej strony pokazuje się przyspieszenie a z prawej hamowanie.

Temperatura oleju

Wyświetla temperaturę oleju wyrażoną w stopniach Celsjusza.

Ciśnienie oleju

Wyświetla ciśnienie oleju wyrażone w kPa.

Komunikat dotyczący napięcia baterii Wyświetlanie napięcia akumulatora.

Temperatura oleju przekładniowego

Wyświetla temperaturę oleju przekładniowego wyrażoną w stopniach Celsjusza.

Menu systemu audio

Menu systemu audio umożliwia przeglądanie muzyki, wybieranie pozycji ulubionych lub zmianę źrydła audio.

Patrz instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego.

Menu telefonu

Menu telefonu umożliwia zarządzanie połączeniami telefonicznymi i ich wykonywanie, przewijanie kontaktyw i obsługę systemu głośnomywiącego.

Patrz instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego.

Menu systemu nawigacyjnego

Menu systemu nawigacyjnego umożliwia prowadzenie po trasie.

Patrz instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego.

Menu ustawień

Poniżej przedstawiono listę wszystkich dostępnych stron menu ustawień. Niektyre z nich mogą być niedostępne w danym pojeździe. W niektyrych wersjach wyświetlacza pewne funkcje są przedstawione w postaci symboli.

Obrycić pokrętło regulacyjne bądź nacisnąć lub
, aby wybrać
stronę i postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w podmenu:

Jednostki

Przy wyświetlonej stronie jednostek nacisnąć >. Wybrać jednostki brytyjskie lub metryczne, naciskając .


Motywy wyświetlacza

Przy wyświetlonej stronie kompozycji wyświetlacza nacisnąć >. Wybrać tryb sportowy lub turystyczny, naciskając . Tryb sportowy zawiera
więcej informacji o pojeździe a tryb turystyczny zawiera więcej informacji o mediach.

To ustawienie jest dostępne tylko na wyświetlaczu Uplevel.

Strony informacyjne

Przy wyświetlonych stronach informacyjnych nacisnąć >.

Wyświetla się lista wszystkich pozycji w menu informacyjnym. Wybrać funkcje, ktyre mają się wyświetlać na stronie informacji, naciskając .


Wybrane strony są zaznaczone symbolem w polu wyboru. Pola
wyboru funkcji niewyświetlanych są puste. Patrz Menu informacyjne powyżej.

Ostrzeżenie o nadmiernej prędkości

Strona ostrzeżenia o nadmiernej prędkości umożliwia ustawienie prędkości maksymalnej, ktyrej nie można przekraczać.

Aby ustawić ostrzeżenie o nadmiernej prędkości, nacisnąć > przy wyświetlonej stronie. Nacisnąć lub
, aby ustawić wartość.


Nacisnąć , aby ustawić prędkość.


Po ustawieniu prędkości funkcję tę można wyłączyć, naciskając , gdy
jest wyświetlona strona. Jeśli wybrane ograniczenie prędkości zostanie przekroczone, pojawi się okienko z ostrzeżeniem i włączy się sygnał dźwiękowy.

Obciążenie opon

Strona obciążenia opon służy do wybierania kategorii ciśnienia w oponie zgodnie z bieżącym ciśnieniem w oponie. Przy wyświetlonej stronie nacisnąć >.

Wybrać pozycję:

Informacje o oprogramowaniu

Wyświetla informacje o oprogramowaniu typu open source.

Tryb parkingowy

Dla niektyrych kierowcyw pewne funkcje wyświetlacza informacyjnego kierowcy i kolorowego wyświetlacza informacyjnego mogą być ograniczone.

Aktywację lub dezaktywację trybu parkingowego można ustawić w menu podrzędnym Ustawienia menu personalizacji ustawień.

Kolorowy wyświetlacz informacyjny.

Personalizacja ustawień.

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi systemu audionawigacyjnego.

Ograniczenie prędkości jazdy

Lampka świeci w kolorze białym System jest włączony. Lampka świeci w kolorze zielonym Ograniczenie prędkości jazdy jest aktywne. Ustawiona p ...

Kolorowy wyświetlacz informacyjny (Colour-Info-Display)

Kolorowy wyświetlacz informacyjny znajduje się na desce rozdzielczej przy zestawie wskaźnikyw. W zależności od konfiguracji, pojazd może być ...

Zobacz tez:

Układ monitorowania ciśnienia w oponach
Lampka świeci lub miga w kolorze żyłtym Lampka świeci Doszło do spadku ciśnienia w oponie (lub oponach). Należy wtedy natychmiast zatrzymać samochyd i sprawdzić ciśnienie w oponach. Lampka miga W układzie wystąpiła usterka l ...

Kontrola działania lampek
Po obróceniu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do położenia II przed uruchomieniem silnika wszystkie lampki1 powinny się zaświecić. W ten sposób dokonywana jest kontrola ich działania. Po uruchomieniu silnika wszystkie lampki powinny zgasnąć. Nie dotyczy to lampki kontrolnej h ...

Categorie