Volvo S40: Funkcje odtwarzacza CD

Volvo S40 –> System audio-telefoniczny –> Funkcje odtwarzacza CD

Sterowanie odtwarzaczem CD

Sterowanie odtwarzaczem CD


 1. Przycisk nawigacyjny - Przyspieszone odtwarzanie lub cofanie, zmiana ścieżki, obsługa menu
 2. Wybór położenia odtwarzacza wielopłytowego*
 3. Wciąganie/wysuwanie płyty CD
 4. Szczelina na płyty CD
 5. MODE - Wybór źródła dźwięku (CD, AUX, USB*)
 6. TUNING - Pokrętło wyboru utworu

Odtwarzanie płyty CD (w odtwarzaczu CD)

Jeżeli odtwarzacz jest w trybie CD i jest w nim płyta audio CD, zostanie ona odtworzona automatycznie.

W przeciwnym razie należy włożyć płytę CD do szczeliny i wybrać tryb CD naciskając MODE.

Odtwarzanie płyty (odtwarzacz wielopłytowy CD*)

Jeżeli w wybranej szufladzie odtwarzacza wielopłytowego jest płyta CD z muzyką, zostanie ona odtworzona automatycznie. W przeciwnym razie należy wybrać tryb CD, naciskając MODE i wybrać żądaną płytę przyciskami numerycznymi 1-6 lub naciskając górną/dolną część przycisku nawigacyjnego.

Wkładanie płyty CD

 1. Przyciskami numerycznymi 1-6 bądź przewijając w górę lub w dół przyciskiem nawigacyjnym, wybrać pustą pozycję.

  > Puste pozycje są zaznaczone na wyświetlaczu. Komunikat Włóż płytę oznacza, że można włożyć nową płytę.

  Do odtwarzacza wielopłytowego można włożyć do 6 płyt CD.

 2.  Włożyć płytę CD do odtwarzacza wielopłytowego.

Wysuwanie płyty CD

Płyta CD pozostanie w wysuniętej pozycji przez około 12 sekund. Następnie zostanie ona ponownie wciągnięta do odtwarzacza i będzie dalej odtwarzana.

Krótkie naciśnięcie przycisku (3) wysuwu powoduje wysunięcie jednej płyty.

Wysunąć wszystkie płyty, przytrzymując naciśnięty przycisk wysuwania. Wszystkie płyty zostają po kolei wysunięte. Na wyświetlaczu widoczny będzie komunikat WYSUŃ WSZYST..

Pauza

Ustawienie minimalnej głośności powoduje wstrzymanie odtwarzania płyty CD. Po zwiększeniu głośności odtwarzanie jest wznawiane.

Pliki audio*

W tym odtwarzaczu CD/odtwarzaczu wielopłytowym* można słuchać muzyki nagranej w postaci plików MP3 i WMA.

UWAGA Niektóre rodzaje utworów w formacie audio zabezpieczone przed kopiowaniem nie będą odtwarzane.

Po włożeniu płyty CD z plikami audio do odtwarzacza odczytana zostanie struktura folderów na płycie. Odtwarzanie może rozpocząć się z pewnym opóźnieniem, zależnie od jakości płyty.

Nawigacja w menu i odtwarzanie

Jeżeli do odtwarzacza CD zostanie włożona płyta z plikami audio, to jej strukturę folderów można wyświetlić, naciskając ENTER. Nawigacja w strukturze folderów odbywa się tak samo jak w strukturze menu systemu audio.

Pliki audio oznaczone są symbolem ,
a foldery symbolem . Aby odtworzyć utwór
audio, należy nacisnąć ENTER.

Po zakończeniu odtwarzania utworu, odtworzone zostaną pozostałe utwory w tym samym folderze. Po zakończeniu odtwarzania utworów w danym folderze, odtwarzacz przejdzie do następnego folderu.

Jeżeli nazwa utworu nie mieści się na wyświetlaczu, w celu odczytania jej niewidocznej części należy nacisnąć lewą lub prawą część przycisku nawigacyjnego.

Szybkie przewijanie/Zmiana ścieżek CD i utworów audio

Krótkie naciśnięcie lewej lub prawej części przycisku nawigacyjnego spowoduje zmianę ścieżki/utworu CD. Długie naciśnięcie lewej lub prawej części przycisku nawigacyjnego spowoduje przewinięcie ścieżki/utworu CD. Funkcję tę obsługuje również pokrętło TUNING oraz odpowiednie przyciski w kierownicy.

Przeszukiwanie płyty

Funkcja ta powoduje odtwarzanie po kolei początkowych 10 sekund każdej ścieżki/utworu na płycie CD. Nacisnąć przycisk SCAN. Po znalezieniu właściwej ścieżki nacisnąć EXIT lub SCAN w celu przerwania przeszukiwania i odtworzenia ścieżki.

Losowa kolejność odtwarzania

Po uruchomieniu tej funkcji rozpocznie się odtwarzanie losowo wybieranych ścieżek.

Losowo wybierane ścieżki można przeglądać w normalny sposób.

UWAGA Możliwe jest tylko losowe przechodzenie międzyścieżkami CD 1 na bieżącej płycie.

W zależności od tego, która funkcja odtwarzania losowego jest aktywna, na wyświetlaczu są widoczne różne wskazania.

Włączanie i wyłączanie losowej kolejności odtwarzania (odtwarzacz CD)

W przypadku odtwarzania zwykłej płyty audio CD:

 1.  Nacisnąć przycisk MENU, a następnie ENTER.
 2.  Wybrać Losowo i nacisnąć ENTER.

W przypadku odtwarzania płyty z plikami MP3/ WMA:

 1.  Nacisnąć przycisk MENU, a następnie ENTER.
 2.  Wybrać Losowo i nacisnąć ENTER.
 3.  Wybrać Folder lub Płyta i nacisnąć ENTER.

Włączanie i wyłączanie losowej kolejności odtwarzania (odtwarzacz wielopłytowy CD)

W przypadku odtwarzania zwykłej płyty audio CD:

 1.  Nacisnąć przycisk MENU, a następnie ENTER.
 2.  Wybrać Losowo i nacisnąć ENTER.
 3.  Wybrać Jedna płyta lub Wszystkie płyty i nacisnąć ENTER.

Opcja odtwarzania Wszystkie płyty dotyczy tylko płyt muzycznych w odtwarzaczu wielopłytowym.

W przypadku odtwarzania płyty z plikami MP3/ WMA:

 1.  Nacisnąć przycisk MENU, a następnie ENTER.
 2.  Wybrać Losowo i nacisnąć ENTER.
 3.  Wybrać Jedna płyta lub Folder i nacisnąć ENTER.

Funkcja ta jest automatycznie wyłączana w momencie wybrania innej płyty CD.

Informacje tekstowe na płycie

Zawarte na płycie audio CD dodatkowe informacje o tytułach nagranych utworów można obejrzeć w postaci tekstowej2 na wyświetlaczu.

Włączanie/wyłączanie

 1.  Uruchomić odtwarzanie płyty CD.
 2.  Nacisnąć przycisk MENU, a następnie ENTER.
 3.  Wybrać Opis płyty i nacisnąć ENTER.

Płyty CD

Użycie płyt CD o niskiej jakości może pogorszyć odbiór lub dźwięk może być w ogóle niesłyszalny.

WAŻNE Należy stosować wyłącznie standardowe płyty CD (o średnicy 12 cm). Nie używać płyt CD z naklejonymi etykietami. Ciepło wytwarzane przez wewnętrzne mechanizmy odtwarzacza CD może spowodować odklejenie etykiety, co grozi uszkodzeniem urządzenia.

Funkcja EON

Funkcja ta jest szczególnie użyteczna na terenie miast o dużej liczbie regionalnych rozgłośni radiowych. Pozwala wybrać na podstawie odległości samochodu od nadajnika ra ...

Struktura menu - system audio

Przegląd MENU FM1  Wiadomości  TP  PTY...  Radiotekst  Zaawansowane ustaw... Ustawienia audio... MENU AM  Ustawienia audio... ...

Zobacz tez:

Pióra wycieraczek
Pióra wycieraczek UWAGA Pióra obu wycieraczek są różnej długości. Pióro wycieraczki po stronie kierowcy jest dłuższe niż po stronie pasażera. Czyszczenie Informacje na temat czyszczenia piór wycieraczek i szyby przedniej, patrz strona 232. WAŻNE ...

Filtr powietrza
Wymiana filtra W razie potrzeby filtr należy wymienić. Nie wolno myć filtra. Filtr można czyścić podczas sprawdzania stanu wkładu filtra powietrza. Czyszczenie filtra przeprowadzane jest za pomocą sprężonego powietrza. 1. Zwolni& ...

Categorie