Volvo S40: Funkcje programowe

Volvo S40 –> System audio-telefoniczny –> Funkcje radia –> Funkcje programowe

W trybie FM możliwe jest wyszukiwanie stacji nadających określone rodzaje programów. Po znalezieniu takiej stacji może następować przerwanie odtwarzania aktualnie wybranego źródła dźwięku (np. wstrzymanie odtwarzania płyty CD) i przełączenie na odbiór żądanego programu. Jeżeli odtwarzana jest np.

płyta CD, jej odtwarzanie zostanie wstrzymane.

Audycja przerywająca odbiór innego źródła będzie odtwarzana z ustawioną wcześniej głośnością, patrz strona 288. Odtwarzacz powróci do poprzedniego źródła dźwięku, kiedy ustawiony program nie będzie już odbierany.

W ten sposób mogą być odbierane następujące rodzaje transmisji radiowych (w kolejności od najwyższego priorytetu): komunikaty alarmowe (ALARM!), serwisy drogowe (TP), wiadomości (Aktualności) oraz audycje wybranego typu (PTY).

Nacisnąć EXIT, aby przed końcem komunikatu lub audycji wybranego typu wrócić do źródła dźwięku, którego działania zostało przerwane.

Pozostałe możliwości opisane są pod hasłami EON i REG, patrz strona 287. Ustawienia funkcji obsługi transmisji priorytetowych dostępne są za pośrednictwem menu, patrz strona 276.

Komunikaty alarmowe

Funkcja odbioru komunikatów alarmowych (ALARM) wykorzystywana jest do ostrzegania kierowców o poważnych wypadkach lub katastrofach. Nie ma możliwości wyłączenia tej funkcji ani przerwania odbioru transmitowanego komunikatu alarmowego. W trakcie odbioru komunikatu alarmowego na wyświetlaczu pokazywane jest ALARM!.

Odbiór serwisów drogowych - TP

Funkcja ta umożliwia
automatyczne przełączanie na odbiór serwisów drogowych transmitowanych przez stacje RDS. TP oznacza, że funkcja została włączona. Jeżeli aktualnie odbierana stacja radiowa transmituje również serwisy drogowe, na wyświetlaczu widoczny jest symbol .


Włączanie i wyłączanie funkcji odbioru serwisów drogowych

 1.  Nacisnąć przycisk MENU, a następnie ENTER.
 2.  Wybrać TP i nacisnąć ENTER.

Odbiór serwisów drogowych z określonej stacji/ze wszystkich stacji

Można aktywować funkcję odbioru serwisów drogowych transmitowanych tylko przez aktualnie odbieraną stację lub przez wszystkie stacje.

 1.  Wybrać stację w paśmie FM.
 2.  Nacisnąć przycisk MENU, a następnie ENTER.
 3.  Wybrać Zaawansowane ustaw... i nacisnąć ENTER.
 4.  Wybrać TP i nacisnąć ENTER.
 5.  Wybrać Stacja TP... i nacisnąć ENTER.

  > Na ekranie ukaże się Serwis TP aktualnej stacji lub Serwis TP dowolnej stacji.

 6.  Nacisnąć ENTER.

Włączanie i wyłączanie funkcji wyszukiwania serwisów drogowych

Funkcja wyszukiwania serwisów drogowych jest wygodna w przypadku słuchania innego źródła dźwięku podczas długich podróży.

Stacje RDS transmitujące serwisy drogowe są wyszukiwane automatycznie.

 1.  Nacisnąć przycisk MENU, a następnie ENTER.
 2.  Wybrać Zaawansowane ustaw... i nacisnąć ENTER.
 3.  Wybrać TP i nacisnąć ENTER.
 4.  Wybrać Wyszukiwanie TP i nacisnąć ENTER.

Odbiór serwisów informacyjnych - News

Funkcja ta umożliwia
automatyczne przełączanie na odbiór serwisów informacyjnych transmitowanych przez stacje RDS. O włączeniu funkcji informuje komunikat Wiadomości.

Włączanie i wyłączanie funkcji odbioru serwisów informacyjnych

 1.  Nacisnąć przycisk MENU, a następnie ENTER.
 2.  Wybrać Wiadomości i nacisnąć ENTER.

Odbiór serwisów informacyjnych z określonej stacji/ze wszystkich stacji

Można aktywować funkcję odbioru serwisów informacyjnych transmitowanych tylko przez aktualnie odbieraną stację lub przez wszystkie stacje.

 1.  Wybrać stację w paśmie FM.
 2.  Nacisnąć przycisk MENU, a następnie ENTER.
 3.  Wybrać Zaawansowane ustaw... i nacisnąć ENTER.
 4.  Wybrać Stacja z serwisem inf... i nacisnąć ENTER.

  > Na ekranie ukaże się Serwis inf. z tej stacji lub Serwis - wszystkie stacje .

 5.  Nacisnąć ENTER.

Wybór profilu programu - PTY

Funkcja PTY umożliwia
bezpośredni wybór programów radiowych o określonym profilu, np. Muzyka pop lub Muzyka klasyczna. O włączeniu funkcji informuje komunikat PTY. Funkcja ta umożliwia automatyczne przełączanie na odbiór transmitowanych przez stacje RDS programów radiowych o określonym profilu.

Włączanie i wyłączanie funkcji wyboru profilu programu

 1.  Przyciskiem FM/AM wybrać zakres FM1 lub FM2.
 2.  Nacisnąć przycisk MENU, a następnie ENTER.
 3.  Wybrać PTY i nacisnąć ENTER.
 4.  Wybrać Wybierz PTY... i nacisnąć ENTER.

  > Pojawi się lista profili programów: Aktualności, Informacje itp. Aktywowanie funkcji następuje po wybraniu profilu programu. Anulowanie wszystkich profili programów wyłącza funkcję PTY.

 5. Wybrać żądany profil programu lub Anuluj wszystkie PTY...

Funkcja wyszukiwania stacji o określonym profilu programowym

Funkcja ta umożliwia wyszukiwanie stacji o określonym profilu programowym w całym zakresie częstotliwości.

 1.  Włączyć funkcję PTY.
 2.  Nacisnąć przycisk MENU, a następnie ENTER.
 3.  Wybrać PTY i nacisnąć ENTER.
 4.  Wybrać Wyszukaj PTY i nacisnąć ENTER.

Po znalezieniu stacji nadającej wybrany rodzaj audycji, na wyświetlaczu pojawia się Wyszukiwanie: >|. Naciśnięcie przycisku nawigacyjnego powoduje wyszukanie
kolejnej stacji o określonym profilu programowym.

Funkcje RDS

System RDS (Radio Data System) skupia nadające w paśmie FM stacje radiowe w sieć nadawczą. Pracujący w takiej sieci nadajnik wysyła wraz z sygnałem radiowym dodatkowe in ...

Wyświetlanie nazwy profilu programu

Na wyświetlaczu może być widoczna nazwa profilu programowego aktualnie odbieranej stacji. UWAGA Nie wszystkie stacje radiowe obsługują tę funkcję. Wł ...

Zobacz tez:

Elementy sterowania
Włącznik AUTO Naciśnięcie włącznika AUTO powoduje automatyczną kontrolę następujących parametrów, odpowiednio do ustawionej temperatury:  Temperatury nadmuchiwanego powietrza  Ilości nadmuchiwanego powietrza  Wyboru kierunku nadmuchiwanego powietrza   ...

Tryb pracy automatycznej AUTO
Ustawienia zapewniające optymalny komfort:  Nacisnąć przycisk AUTO, aby włączyć automatyczne sterowanie rozdziałem powietrza i prędkością dmuchawy. Włączenie jest sygnalizowane zapaleniem diody kontrolnej w przycisku ...

Categorie