Mazda 6: Obsługa radia (Typ B)

Obsługa radia (Typ B)


Włączanie radia

Aby włączyć radio, naciśnij przycisk wyboru pasma ( ).


Wybór pasma

Następne naciśnięcie przycisku wyboru pasma ( ) powoduje przełączanie
pasm w następującej kolejności: FM1FM2MW/LW.

Wybrany tryb zostanie wyświetlony.

UWAGA Jeśli emitowany sygnał w paśmie FM jest słaby, odbiór zmienia się automatycznie ze STEREO na MONO, aby zmniejszyć szumy

Dostrajanie

Radio dysponuje następującymi metodami strojenia: Ręczna, Przeszukiwanie, Skanowanie, Wybór zaprogramowanej stacji oraz Dostrajanie automatyczne.

Najłatwiejszym sposobem wyboru stacji jest ich zaprogramowanie.

Dostrajanie ręczne

Wybierz stację, naciskając lekko przycisk dostrajania ( ,
).

Tryb przeszukiwania

Automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych rozpoczyna się po naciśnięciu przycisku dostrajania ( ,
), aż do
usłyszenia sygnału dźwiękowego.

Wyszukiwanie zostaje wstrzymane po znalezieniu stacji.

UWAGA Przy naciśniętym i przytrzymanym przycisku, wyszukiwanie będzie kontynuowane bez zatrzymania.

Skanowanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk (
), aby automatycznie odsłuchać stacje o najsilniejszym sygnale. Skanowanie zatrzymuje się na około 5 sekund po znalezieniu każdej stacji. Naciśnij i przytrzymaj ponownie przycisk ( )
w ciągu tego okresu czasu, aby ustawić znalezioną stację.

Programowanie stacji

6 pozycji pamięci może zostać wykorzystanych do zapamiętania 6 stacji MW/LW oraz 12 stacji FM.

 1.  Aby ustawić stację, najpierw wybierz pasmo MW/LW, FM1 lub FM2.

  Dostrój radio do wybranej stacji.

 2.  Naciśnij i przytrzymaj przycisk programowania stacji przez około 2 sekundy do usłyszenia sygnału dźwiękowego. Na wyświetlaczu pojawi się numer i częstotliwość wybranej stacji. Stacja została zapamiętana.
 3.  Powtórz tę czynność dla pozostałych pasm i częstotliwości, które chcesz zapamiętać. Aby wybrać stację z pamięci, wybierz pasmo MW/LW, FM1 lub FM2 i naciśnij odpowiedni przycisk pamięci. Na wyświetlaczu pojawi się numer kanału i częstotliwość stacji.

Radiowy System Danych (RDS)

UWAGA System RDS nie działa, jeśli znajdujesz się poza zasięgiem jego działania.

Częstotliwość alternatywna (AF)

Funkcja AF dostępna jest dla zakresu FM.

Naciśnij przycisk menu ( ) i wybierz
AF, na wyświetlaczu pojawi się oznaczenie "AF". Jeśli sygnał danej stacji jest słaby, radio przełączy się automatycznie na częstotliwość alternatywną.

Jeśli zamierzasz kontynuować słuchanie programu regionalnego, naciśnij przycisk menu ( ) i wybierz funkcję REG.


Wyświetli się "REG ON". Aby skasować wybór, naciśnij pokrętło ponownie i wybierz REG. Wyświetli się "REG OFF".

Informacje o ruchu drogowym (TA)

Naciśnięcie przycisku informacji o ruchu drogowym ( ), powoduje uaktywnienie
funkcji TA, a na wyświetlaczu pojawi się oznaczenie "TA".

Jeśli włączone jest odbieranie informacji o ruchu drogowym, informacje takie zostaną nadane, nawet jeśli uruchomione są w tym czasie inne funkcje (FM, CD, urządzenie USB, AUX lub BT audio), i wyświetli się wówczas napis "Traffic Info".

Aby zakończyć odbieranie informacji i powrócić do poprzedniego trybu pracy, naciśnij przycisk ( ) w trakcie
słuchania informacji o ruchu drogowym.

Przycisk typu programu (PTY)

Niektóre stacje FM nadają kody typu programu. Oznaczenia te umożliwiają szybkie znalezienie alternatywnych stacji nadających ten sam rodzaj programu.

Naciśnij przycisk informacji o typie programu ( ) przy włączonym paśmie
FM. Podczas odbioru na wyświetlaczu pojawi się oznaczenie typu programu i "PTY". Jeśli program nie ma swojego oznaczenia, wyświetli się napis "None".

(Aby wybrać typ programu):

 1.  Naciśnij przycisk informacji o typie programu ( ,
  ) przy wyświetlonym oznaczeniu typu programu.
 2.  Wykonaj jedną z poniższych czynności:

(Aby odszukać program o wybranym typie):

 1.  Naciśnij przycisk informacji o typie programu ( ,
  ) przy wyświetlonym oznaczeniu typu programu.
 2.  Naciśnij przycisk informacji o typie programu ( ,
  ) do usłyszenia sygnału
  dźwiękowego.

  Radio wyszuka odpowiednie stacje, a jeśli nie zostanie znaleziona żadna, wyświetli się napis "Nothing" i radio powróci do poprzednio słuchanej stacji.

(Aby przypisać typy programów do przycisków programowania stacji):

 1.  Naciśnij przycisk informacji o typie programu ( ,
  ) przy wyświetlonym oznaczeniu typu programu.
 2.  Naciśnij przycisk informacji o typie programu ( ,
  ) i wybierz typ programu.
 3.  W czasie gdy wyświetlane są typy programów, naciśnij przycisk programowania stacji przez około 2 sekundy.

Informacje o zagrożeniach

Jeśli włączone jest odbieranie informacji o zagrożeniu, informacje takie zostaną nadane, nawet jeśli uruchomione są w tym czasie inne funkcje (FM, CD, urządzenie USB, AUX lub BT audio), i wyświetli się wówczas "Alarm!".

Po zakończeniu informacji o zagrożeniu odbiornik powróci do poprzedniego trybu pracy.

Obsługa radia (Typ A)

Włączanie radia Aby włączyć radio, naciśnij przycisk wyboru pasma ( ). Wybór pasma Następne naciśnięcie przycisku wyboru pasma ( ) powoduje przełączanie pasm ...

Obsługa odtwarzacza płyt CD

Typ Odtwarzane dane Odtwarzacz płyt muzycznych CD/MP3/WMA/AAC Dane muzyczne (CD-DA) Pliki MP3/WMA/AAC   ...

Zobacz tez:

System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS)
(1) Lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w ogumieniu / Lampka kontrolna układu TPMS (2) Wskaźnik niskiego ciśnienia w poszczególnych oponach (wyświetlany na wyświetlaczu LCD) Raz na miesiąc należy sprawdzać, czy ciśnienie w ka& ...

Immobilizer
Immobilizer umożliwia uruchomienie silnika tylko wtedy, gdy system rozpozna klucz. Jeżeli ktoś spróbuje uruchomić silnik nierozpoznanym kluczem, silnik nie uruchomi się, co pomaga zapobiec kradzieży samochodu. Jeżeli masz problem z systemem immobilizera lub z kluczem, skonsultuj ...

Categorie