Opel Insignia: Adaptacyjny układ automatycznej kontroli prędkości

Opel Insignia –> Prowadzenie i użytkowanie –> Systemy wspomagania kierowcy –> Adaptacyjny układ automatycznej kontroli prędkości

Adaptacyjny układ automatycznej kontroli prędkości (ACC) to udoskonalony konwencjonalny tempomat wyposażony w dodatkową funkcję utrzymywania określonej odległości od pojazdu poprzedzającego.

Układ adaptacyjny automatycznie zmniejsza prędkość pojazdu podczas zbliżania się do wolniej poruszającego się samochodu.

Następnie dostosowuje prędkość, utrzymując wybraną odległość od pojazdu jadącego z przodu. Prędkość pojazdu jest zwiększana i zmniejszana tak, aby podążać za pojazdem poprzedzającym, przy czym ustawiona prędkość nie jest przekraczana. Układ może w ograniczonym stopniu włączać hamulce, powodując zapalenie się świateł hamowania.

Adaptacyjny układ automatycznej kontroli prędkości może zapisywać w pamięci i utrzymywać prędkość jazdy powyżej ok. 25 km/h. W przypadku jazdy za pojazdem poruszającym się z prędkością poniżej 25 km/h zostanie ustawiona niższa prędkość.

W pojazdach wyposażonych w automatyczną skrzynię biegyw system hamuje aż do całkowitego zatrzymania pojazdu.

Adaptacyjny układ automatycznej kontroli prędkości


Adaptacyjny układ automatycznej kontroli prędkości wykorzystuje czujnik radarowy do wykrywania pojazdyw z przodu. Jeśli na tym samym torze jazdy nie jest wykrywany żaden pojazd, adaptacyjny układ automatycznej kontroli prędkości działa jak konwencjonalny tempomat.

Ze względyw bezpieczeństwa układu nie można uruchomić po włączeniu zapłonu, dopyki nie zostanie wciśnięty pedał hamulca lub pedał sprzęgła.

Korzystanie z adaptacyjnego układu automatycznej kontroli prędkości jest zalecane gływnie na długich, prostych odcinkach drogi, takich jak autostrady lub drogi krajowe o stałym natężeniu ruchu. Układu nie należy włączać, jeśli utrzymywanie stałej prędkości jazdy nie jest wskazane.

Lampka kontrolna ,
,
.


Ostrzeżenie Podczas korzystania z adaptacyjnego układu automatycznej kontroli prędkości kierowca powinien być zawsze całkowicie skoncentrowany na prowadzeniu pojazdu. Kierowca w dalszym ciągu ma pełną kontrolę nad pojazdem, ponieważ naciśnięcie pedału hamulca, pedału przyspieszenia lub przycisku anulowania jest traktowane priorytetowo względem ustawień adaptacyjnego układu automatycznej kontroli prędkości.

Włączanie


Nacisnąć przycisk , aby włączyć
adaptacyjny układ automatycznej kontroli prędkości. Lampka kontrolna lub
w zestawie wskaźnikyw
zapala się na biało.

Włączanie przez ustawienie prędkości

Adaptacyjny układ automatycznej kontroli prędkości można włączyć przy prędkości od 25 km/h do 180 km/h.

Przyspieszyć do żądanej prędkości i obrycić pokrętło w kierunku SET/- - bieżąca prędkość zostaje zapamiętana i będzie utrzymywana.

Lampka kontrolna lub
w
zestawie wskaźnikyw zapala się na zielono.

Włączanie przez ustawienie prędkości


Na wyświetlacza informacyjnego kierowcy jest wyświetlany symbol adaptacyjnego układu automatycznej kontroli prędkości, ustawienie odległości od pojazdu poprzedzającego i ustawienie prędkości.

Pedał przyspieszenia można zwolnić.

Adaptacyjny układ automatycznej kontroli prędkości pozostaje aktywny podczas zmiany biegyw.

Tymczasowe anulowanie ustawionej prędkości

Zawsze istnieje możliwość przekroczenia aktualnie ustawionej prędkości poprzez wciśnięcie pedału przyspieszenia. Po zwolnieniu pedału przyspieszenia układ wznawia jazdę z wybranym odstępem w przypadku wykrycia z przodu wolniej poruszającego się pojazdu. Jeśli z przodu nie jest wykrywany żaden pojazd, układ wznawia jazdę ze stałą prędkością zapisaną w pamięci.

Po włączeniu adaptacyjny układ automatycznej kontroli prędkości zmniejsza prędkość lub włącza hamulce, gdy wykrywa pojazd z przodu, ktyry porusza się wolniej lub znajduje się bliżej niż wynosi wybrana odległość od pojazdu poprzedzającego.

Ostrzeżenie Jeśli kierowca wciśnie pedał przyspieszenia, układ zwolni hamulce. W celu poinformowania kierowcy na wyświetlaczu informacyjnym na krytko pojawi się komunikat ostrzegawczy.

Zwiększanie prędkości

Przy włączonym układzie adaptacyjnym obrycić pokrętło w stronę RES/+ i przytrzymać, aby zwiększyć prędkość w sposyb ciągły w dużych odstępach, lub kilkakrotnie obrycić pokrętło w stronę RES/+, aby zwiększyć prędkość w małych odstępach.

Jeśli przy włączonym układzie adaptacyjnym pojazd porusza się z prędkością znacznie większą niż ustawiona, np. po naciśnięciu pedału przyspieszenia, aktualną prędkość jazdy można zapisać i utrzymać, obracając pokrętło w stronę SET/-.

Zmniejszanie prędkości

Przy włączonym adaptacyjnym układzie automatycznej kontroli prędkości obrycić pokrętło w stronę SET/- i przytrzymać, aby zmniejszać prędkość w sposyb ciągły dużymi krokami lub kilkakrotnie obrycić pokrętło w stronę SET/-, aby zmniejszyć prędkość małymi krokami.

Jeśli przy włączonym układzie adaptacyjnym pojazd porusza się z prędkością znacznie mniejszą niż ustawiona, np. ze względu na wolniej poruszający się pojazd poprzedzający, aktualną prędkość jazdy można zapisać i utrzymać, obracając pokrętło w stronę SET/-.

Przywracanie zapamiętanej prędkości

Jeśli układ jest włączony, lecz nieaktywny, należy obrycić pokrętło w stronę RES/+ przy prędkości powyżej 25 km/h, aby wznowić jazdę z prędkością zapisaną w pamięci.

Adaptacyjny układ pełnej automatycznej kontroli prędkości w pojazdach z automatyczną skrzynią biegyw

Adaptacyjny układ automatycznej pełnej kontroli prędkości utrzymuje poniższy odstęp za wykrywanym pojazdem i zmniejsza prędkość tak, aby zatrzymać się za tym pojazdem.

Jeśli pojazd poprzedzający odjedzie przed upływem dwych minut, obrycić pokrętło w pozycję RES/+ lub nacisnąć pedał gazu w celu przyspieszenia do 10 km/h, aby przywrycić działanie adaptacyjnego układu pełnej automatycznej kontroli prędkości.

Jeśli zatrzymany pojazd poprzedzający rusza do przodu i nie zostaje przywrycone działanie adaptacyjnego układu pełnej automatycznej kontroli prędkości, wskaźnik pojazdu poprzedzającego zaczyna migać i włącza się sygnał
dźwiękowy ostrzegający kierowcę, że znajdujący się z przodu pojazd odjeżdża.

Jeśli poprzedzający pojazd zatrzyma się na dłużej niż dwie minuty, automatycznie włącza się elektryczny hamulec postojowy i wyłącza się adaptacyjny układ pełnej automatycznej kontroli prędkości. W takim przypadku należy normalnie uruchomić pojazd, naciskając pedał przyspieszenia. Przy prędkości powyżej 10 km/h obrycić pokrętło w pozycję RES/+, aby przywrycić działanie adaptacyjnego układu pełnej automatycznej kontroli prędkości.

Ostrzeżenie Gdy adaptacyjny układ pełnej automatycznej kontroli prędkości jest nieaktywny lub jego ustawienia są anulowane, pojazd nie będzie dłużej zatrzymywany i może ruszyć. Kierowca powinien być zawsze przygotowany do ręcznego włączenia hamulca, aby unieruchomić pojazd.

Nie wolno opuszczać pojazdu unieruchomionego przez adaptacyjny układ pełnej automatycznej kontroli prędkości.

Przed opuszczeniem pojazdu zawsze przesunąć dźwignię skrzyni biegyw w pozycję parkowania P i wyłączyć zapłon.

Ustawianie odległości od pojazdu poprzedzającego

Gdy adaptacyjny układ automatycznej kontroli prędkości wykrywa wolniej poruszający się pojazd na tym samym torze jazdy, dostosowuje prędkość, tak aby zachować wybrany przez kierowcę odstęp od tego pojazdu.

Dostępne są następujące ustawienia odległości od pojazdu poprzedzającego: blisko, średnia odległość, daleko.

Ustawianie odległości od pojazdu poprzedzającego


Nacisnąć przycisk - aktualne
ustawienie pojawi się na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy. Ponownie nacisnąć przycisk , aby zmienić ustawienie
odległości od pojazdu poprzedzającego. Ustawienie pokazuje się rywnież w wyświetlaczu informacyjnym kierowcy.

Ustawianie odległości od pojazdu poprzedzającego


Wybrane ustawienie odległości od pojazdu poprzedzającego jest oznaczane przez pełne pasy odległości na stronie adaptacyjnego układu automatycznej kontroli prędkości.

Należy pamiętać, że ustawienie odległości od pojazdu poprzedzającego jest rywnież używane jako ustawienie czułości systemu ostrzegania o zderzeniu czołowym.

Przykład: Jeśli zostanie wybrane ustawienie(daleko), kierowca jest ostrzegany wcześniej o niebezpieczeństwie kolizji, także wtedy, gdy adaptacyjny układ automatycznej kontroli prędkości jest nieaktywny lub wyłączony.

Ostrzeżenie Kierowca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymywanie prawidłowego odstępu od pojazdu poprzedzającego z odpowiednim uwzględnieniem natężenia ruchu drogowego, widoczności i warunkyw pogodowych.

Odległość od poprzedzającego pojazdu musi być dostosowana lub należy wyłączyć system, jeśli wymagają tego warunki.

Wykrywanie pojazdu z przodu

Wykrywanie pojazdu z przodu


Gdy układ wykryje pojazd poruszający się na tym samym torze jazdy, wyświetlona zostaje zielona lampka kontrolna ostrzegająca o
pojeździe z przodu.

Ostrzeżenie o zderzeniu czołowym.

Jeśli ten symbol nie wyświetla się lub świeci przez krytki czas, adaptacyjny układ automatycznej kontroli prędkości może nie reagować na pojazdy z przodu.

Wyłączanie

Adaptacyjny układ automatycznej kontroli prędkości zostaje dezaktywowany przez kierowcę, gdy:

Układ jest rywnież automatycznie dezaktywowany, gdy:

Dodatkowo, w pojazdach z automatyczną skrzynią biegyw system automatycznie wyłącza się (adaptacyjny układ pełnej automatycznej kontroli prędkości), gdy:

Gdy układ adaptacyjny zostaje automatycznie dezaktywowany, lampka kontrolna lub
zapala się
na biało, a na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy zostaje chwilowo wyświetlony komunikat ostrzegawczy.

Zapamiętana prędkość będzie utrzymywana.

Ostrzeżenie Gdy adaptacyjny układ automatycznej kontroli prędkości zostaje dezaktywowany, kierowca musi przejąć pełną kontrolę nad hamowaniem i przyspieszaniem.

Wyłączanie

Nacisnąć przycisk , aby wyłączyć
adaptacyjny układ automatycznej kontroli prędkości. Lampka kontrolna lub
zgaśnie. Zapamiętana
prędkość zostaje usunięta.

Wyłączenie zapłonu rywnież powoduje wyłączenie adaptacyjnego układu automatycznej kontroli prędkości i usunięcie zapamiętanej prędkości.

Uwaga kierowcy

Ograniczenia układu

Zakręty

Zakręty


Adaptacyjny układ automatycznej kontroli prędkości oblicza przewidywany tor jazdy na podstawie pomiaryw siły odśrodkowej.

Przewidywany tor jazdy uwzględnia bieżącą charakterystykę zakrętu, ale nie obejmuje jego dalszego przebiegu. Układ może "gubić" aktualnie wykrywany pojazd poprzedzający lub wykrywać pojazd ktyry nie znajduje się na tym samym pasie ruchu. Taka sytuacja może mieć miejsce podczas wejścia w zakręt lub wychodzenia z niego, a także gdy zmienia się promień łuku drogi. Jeśli układ przestaje wykrywać pojazdy poprzedzające, lampka kontrolna gaśnie.


Jeśli siła odśrodkowa na zakręcie jest zbyt duża, układ nieznacznie zmniejsza prędkość pojazdu.

Stosowana siła hamowania nie daje jednak gwarancji, że pojazd nie wypadnie z zakrętu. Kierowca jest odpowiedzialny za odpowiednie zmniejszenie wybranej prędkości przed wejściem w zakręt oraz za ogylne dostosowywanie prędkości do rodzaju drogi i obowiązujących ograniczeń prędkości.

Zakręty


Autostrady

Na autostradach należy dostosować ustawienie prędkości do sytuacji panującej na drodze oraz warunkyw pogodowych. Należy zawsze uwzględniać ograniczone pole widzenia adaptacyjnego układu automatycznej kontroli prędkości, ograniczony poziom hamowania oraz pewne opyźnienie, z jakim układ ustala, czy dany pojazd znajduje się na tym samym torze jazdy, czy nie.

Adaptacyjny układ automatycznej kontroli prędkości może nie zmniejszyć prędkości pojazdu na tyle szybko, by uniknąć kolizji ze znacznie wolniej poruszającym się samochodem lub po zmianie pasa ruchu. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy pojazd porusza się z dużą prędkością lub gdy widoczność jest ograniczona przez warunki atmosferyczne.

Adaptacyjny układ automatycznej kontroli prędkości może "zgubić" pojazd poprzedzający podczas wjeżdżania na autostradę lub zjeżdżania z niej i przyspieszyć do ustawionej prędkości. Z tego względu przed wjazdem lub zjazdem z autostrady należy zmniejszyć ustawioną prędkość.

Zmiany toru jazdy

Zmiany toru jazdy


Jeśli inny pojazd wjedzie na ten sam tor jazdy, adaptacyjny układ automatycznej kontroli prędkości wykryje ten pojazd dopiero wtedy, gdy znajdzie się on na środku tego toru jazdy. Należy być przygotowanym na ewentualną reakcję i wcisnąć pedał hamulca, jeśli wymagane jest bardziej intensywne hamowanie.

Jazda na wzniesieniach i ciągnięcie przyczepy

Jazda na wzniesieniach i ciągnięcie przyczepy


kuteczność układu podczas jazdy na wzniesieniach zależy od prędkości pojazdu, jego obciążenia, natężenia ruchu drogowego oraz nachylenia jezdni. Podczas jazdy na wzniesieniach układ może nie wykrywać pojazdu na tym samym torze jazdy. Na stromych wzniesieniach w celu utrzymania prędkości może być konieczne użycie pedału przyspieszenia. W trakcie zjeżdżania ze wzniesienia może być konieczne użycie hamulcyw w celu utrzymania lub ograniczenia prędkości.

Należy pamiętać, że włączenie hamulcyw powoduje dezaktywację układu. Nie zaleca się korzystania z adaptacyjnego układu automatycznej kontroli prędkości podczas jazdy po stromych wzniesieniach.

Ograniczenie prędkości jazdy

Ogranicznik prędkości zapobiega przekroczeniu ustawionej maksymalnej prędkości jazdy. Prędkość maksymalną można ustawić powy ...

Zespył czujnika radarowego

Zespył czujnika radarowego jest zamontowany za kratą chłodnicy, poniżej emblematu marki. Ostrzeżenie Czujnik radarowy został precy ...

Zobacz tez:

Regulacja pozycji fotela
Pociągnąć za uchwyt, przesunąć fotel, zwolnić uchwyt. Pozycja fotela, regulacja fotela. Niebezpieczeństwo Aby możliwe było bezpieczne napełnienie poduszki powietrznej, siedząc w fotelu, nie zbliżać się do ...

Ladowanie przyczepy
Rozkład ładunku w samochodzie i przyczepie powinien być zrównoważony. Należy się upewnić, że ładunek w przyczepie jest równomiernie rozłożony, bez przeciążania przodu lub tyłu przyczepy. Ciężki  ...

Categorie