Volvo S40: Elektroniczny układ klimatyzacji, ECC

Volvo S40 –> Klimatyzacja –> Elektroniczny układ klimatyzacji, ECC

Elektroniczny układ klimatyzacji, ECC


  1. AUTO
  2. Dmuchawa
  3. Recyrkulacja/System oczyszczania powietrza
  4. Usuwanie szronu
  5. Dystrybucja powietrza
  6. AC ON/OFF - Włączanie/wyłączanie klimatyzacji
  7. Podgrzewanie lewego przedniego fotela
  8. Podgrzewanie prawego przedniego fotela
  9. Usuwanie szronu z tylnej szyby i lusterek bocznych
  10. Wybór temperatury

Funkcje

1. AUTO

Funkcja AUTO automatycznie
steruje klimatyzacją i utrzymuje wybraną temperaturę w kabinie. Funkcja AUTO steruje ogrzewaniem, klimatyzacją, prędkością dmuchawy, recyrkulacją i dystrybucją powietrza.

Po wybraniu trybu ręcznego dla jednej lub kilku funkcji, pozostałe funkcje będą sterowane automatycznie. Wybranie trybu AUTO spowoduje wyłączenie trybu ręcznego wszystkich funkcji. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat AUTO. KLIMAT..

2. Dmuchawa

Prędkość dmuchawy można
zwiększyć lub zmniejszyć pokrętłem. W trybie AUTO prędkość dmuchawy regulowana jest automatycznie.

Ustawiona wcześniej prędkość dmuchawy nie będzie brana pod uwagę.

UWAGA Zgaśnięcie symbolu dmuchawy na wyświetlaczu po obróceniu pokrętła w lewo oznacza, że dmuchawa i klimatyzacja są wyłączone. Na wyświetlaczu pojawi się symbol dmuchawy i komunikat OFF.

3. Recyrkulacja

RecyrkulacjaW celu
odcięcia dopływu powietrza o niepożądanym zapachu lub zanieczyszczonego spalinami itp., można włączyć recyrkulację powietrza w kabinie. Recyrkulacja powietrza w kabinie oznacza, że powietrze z zewnątrz nie jest doprowadzane do wnętrza samochodu. Jeżeli powietrze będzie recyrkulowane zbyt długo, istnieje niebezpieczeństwo zaparowania szyb.

Programator czasowy

Funkcja programatora czasowego (po wybraniu funkcji recyrkulacji) ogranicza niebezpieczeństwo zaparowania szyb i nadmiernego zużycia powietrza w kabinie. Włączanie/ wyłącznie tej funkcji, patrz strona 94.

3. System oczyszczania powietrza (wyposażenie opcjonalne)*

System oczyszczania powietrza
Przycisk obsługujący recyrkulację.

W skład tego systemu wchodzi czujnik oraz złożony filtr.

Filtr oddziela gazy i cząsteczki, redukując poziom zapachów i zanieczyszczenia powietrza w kabinie. Jeżeli czujnik wykryje zanieczyszczenie powietrza na zewnątrz samochodu, wloty powietrza zostaną zamknięte, a powietrze wewnątrz kabiny będzie recyrkulowane. Świecenie się zielonej diody kontrolnej w przycisku (A) sygnalizuje włączenie czujnika.

Aktywacja czujnika zanieczyszczeń powietrza:

Lub:

Wybrać jedną z trzech poniższych funkcji, naciskając ponownie przycisk recyrkulacji:

O tym należy pamiętać:

4. Usuwanie szronu

Usuwanie szronu Funkcja ta
szybko usunie zaparowanie i lód z szyby przedniej i szyb bocznych.

Powietrze będzie nadmuchiwane na szyby z dużą prędkością.

Dioda kontrolna w przycisku świeci się, kiedy ta funkcja jest aktywna.

Włączenie tej funkcji uaktywnia również inne funkcje w celu maksymalnego osuszenia powietrza:

Po wyłączeniu funkcji usuwania szronu, układ klimatyzacji powróci do poprzednio wybranych ustawień.

5. Dystrybucja powietrza

Strumień powietrza można
skierować na szyby, szybę przednią lub podłogę. W celu zmiany ustawienia należy użyć przycisków dystrybucji powietrza.

Symbol na wyświetlaczu ponad panelem sterującym klimatyzacji i zaświecenie diody w przycisku wskazują, która funkcja została wybrana.

Patrz tabela na stronie 111.

6. AC - ON/OFF (wyłącznik klimatyzacji)

ON: Klimatyzacja jest włączona.


Sterowanie odbywa się automatycznie po wybraniu funkcji AUTO. W ten sposób powietrze dopływające do kabiny jest chłodzone i osuszane.

OFF: Wyłączona

Przy włączonej funkcji usuwania szronu automatycznie włącza się klimatyzacja (można ją wyłączyć przyciskiem AC).

UWAGA Sterowana czujnikiem wilgotności funkcja usuwania pary z szyb jest znaczenie mniej wydajna, jeżeli klimatyzacja jest wyłączona (OFF) oraz przy klimatyzacji pracującej z manualnymi ustawieniami dystrybucji powietrza i prędkości dmuchawy.

7 i 8. Podgrzewanie przednich foteli*

Włączanie podgrzewania
przedniego fotela:

Intensywne podgrzewanie:

Średnie podgrzewanie:

Wyłączenie podgrzewania:

9. Usuwanie szronu z tylnej szyby i lusterek bocznych

Funkcja ogrzewania szybko
usunie zaparowanie i lód z szyby tylnej i lusterek bocznych.

Nacisnąć przycisk jeden raz w celu jednoczesnego podgrzania tylnej szyby i lusterek bocznych. Kiedy funkcja ta jest aktywna w przycisku świeci się jedna dioda.

Funkcja wyłączy się automatycznie lub można wyłączyć ją ręcznie. Wyłączanie następuje po jednym naciśnięciu przycisku. Funkcja zostanie wyłączona automatycznie po około 12 - 20 minutach pracy, zależnie od temperatury otoczenia.

Przy niskich temperaturach funkcja usuwania szronu* będzie działać nadal również po upływie 20 minut, aby zapobiec zaparowaniu i oszronieniu tylnej szyby i lusterek zewnętrznych.

Intensywność podgrzewania można dostosować do temperatury otoczenia. Tę funkcję trzeba wyłączyć ręcznie.

10. Wybór temperatury

Temperaturę po stronie kierowcy
i po stronie pasażera można ustawić niezależnie.

W celu aktywacji jednej strony nacisnąć przycisk jeden raz.

W celu aktywacji drugiej strony nacisnąć przycisk ponownie. W celu aktywacji obu stron nacisnąć przycisk trzeci raz.

Aktywna strona jest wskazywana świecącą diodą w przycisku i na wyświetlaczu ponad panelem sterowania klimatyzacją.

Po uruchomieniu samochodu przywołane zostanie ostatnio wybranie ustawienie.

UWAGA Ogrzewania ani chłodzenia nie można przyspieszyć, wybierając temperaturę wyższą lub niższą od docelowej.

Manualny układ klimatyzacji, AC

Panel przycisków sterujących Dmuchawa Recyrkulacja Usuwanie szronu Dystrybucja powietrza AC ON/OFF - Włączanie/wyłączanie klimatyzacji Podgrzewanie lewego p ...

Dystrybucja powietrza

  Dystrybucja powietrza Użycie: Powietrze na szyby. Pewna ilość powietrza wypływa z nawiewów. Powietrze nie jest zawracane do o ...

Zobacz tez:

Łańcuchy śniegowe
Ponieważ boki opon radialnych są cieńsze, mogą ulec uszkodzeniu przy montażu niektórych typów łańcuchów śniegowych. W związku z tym zamiast zakładania łańcuchów śniegowych zaleca się uży ...

Umiejscowienie kamery cofania
Przełączanie na widok kamery cofania Aby włączyć widok kamery cofania, przesuń dźwignię zmiany biegów (manualna skrzynia biegów) lub dźwignię wybierania biegów (automatyczna skrzynia biegów) w pozycję biegu wstecznego (R) przy włączniku zapłonu ustawionym w pozycji ON. ...

Categorie